Bra­bant­se water­schap­pen gaan bij­dra­gen aan groe­ne buurt­pro­jec­ten

Water­schap Bra­bant­se Del­ta gaat samen met de water­schap­pen Aa en Maas en De Dom­mel samen­wer­ken met de pro­vin­cie Noord-Bra­bant en het Prins Bern­hard Cul­tuur­fonds op het gebied van buurt­na­tuur en buurt­wa­ter. De water­schap­pen haken aan bij het Buurt­na­tuur- en Buurt­wa­ter­fonds van de pro­vin­cie Noord-Bra­bant; een fonds dat bur­ger­ini­ti­a­tie­ven rond­om buurt­groen en water­be­heer onder­steunt. De water­schap­pen leg­gen geza­men­lijk 60.000 euro in. De pro­vin­cie en het Cul­tuur­fonds stel­len het­zelf­de bedrag ter beschik­king. Zo is er in totaal 180.000 euro beschik­baar voor groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven.
Natuur­ver­e­ni­gin­gen, stich­tin­gen en ZZP-ers kun­nen sub­si­die aan­vra­gen voor uit­een­lo­pen­de, klein­scha­li­ge natuur- en water­pro­jec­ten, te rea­li­se­ren samen met bewo­ners. Pro­jec­ten die zor­gen voor posi­tie­ve effec­ten op het kli­maat, het water­be­wust­zijn, edu­ca­tie en een gezon­de, duur­za­me leef­om­ge­ving.
Bron: groeneruimte.nl