Utrecht gaat nog meer inves­te­ren in de ont­wik­ke­ling van een groe­ne stad

Utrecht is een com­pac­te, leven­di­ge stad met prach­ti­ge oude én nieu­we par­ken en plant­soe­nen. Nu de stad snel groeit, neemt de vraag naar groe­ne plek­ken voor recre­a­tie, natuur en ont­moe­ting toe. Ook in 2016 inves­teert de gemeen­te Utrecht in groen in en om de stad van­uit het meer­ja­ren­groen­pro­gram­ma. Zo draagt de gemeen­te onder meer bij aan meer recre­a­tie en natuur in de Parkzo­ne Amster­dam-Rijn­ka­naal. Groen­ge­bie­den om de stad wor­den via groen­blau­we ver­bin­din­gen voor fiet­sers en wan­de­laars beter en snel­ler bereik­baar.

Inves­te­ren in groen
Men­sen wil­len genie­ten van mooie par­ken en groen­ge­bie­den. Op mooie dagen is het een en al leven­dig­heid in de Utrecht­se par­ken. Net bui­ten de stad lig­gen gro­te groen- en recre­a­tie­ge­bie­den zoals Haar­zui­lens of het Noor­der­park. Om bezoe­kers meer moge­lijk­he­den te bie­den, werkt Utrecht aan een robuust net­werk van par­ken en groen­blau­we recre­a­tie­ve en eco­lo­gi­sche ver­bin­din­gen in en om de stad. In 2016 werkt de gemeen­te ver­der aan dit net­werk met onder ande­re het ont­wik­ke­len van de parkzo­ne langs het Amster­dam-Rijn­ka­naal en de ver­groe­ning van de bin­nen­ste­de­lij­ke Vech­toe­vers. Samen met bewo­ners gaat de gemeen­te aan de slag met het ver­be­te­ren van het Nif­ter­la­ke­plant­soen in Zui­len en het Ama­lia­park in Par­kwijk. We inves­te­ren in 2016 in com­bi­na­tie met bij­dra­gen uit ande­re pro­jec­ten, programma’s en (exter­ne) sub­si­dies in totaal cir­ca 3,5 mil­joen euro in ste­de­lijk groen.
Gezond ste­de­lijk leven
“Met dit groen­pro­gram­ma wer­ken we met bewo­ners ook dit jaar aan een groe­ner en mooi­er Utrecht”, aldus wet­hou­der Kees Gel­dof. “De pro­jec­ten bie­den ruim­te aan natuur, recre­a­tie, sport en spel en ont­moe­ten. Groen rond­om de stad wordt snel­ler bereik­baar. Groen in de stad is in een com­pac­te stad als de onze zeer belang­rijk voor gezond ste­de­lijk leven.”
Van Sjang­hai­park tot Ame­l­is­weerd
Sinds de start van het groen­pro­gram­ma in 2007 is al veel gere­a­li­seerd. Voor­beel­den van in 2015 afge­ron­de pro­jec­ten zijn de her­in­rich­ting van het Sjang­hai­park, het Baden Powell­park en de ople­ve­ring van het Bomen­plan Wil­hel­mina­park, een buurt­moes­tuin en een land­schaps­kunst­werk in het Máxi­ma­park. Bij deze pro­jec­ten is nauw samen­ge­werkt met bewo­ners. Op de land­goe­de­ren Oud en Nieuw Ame­l­is­weerd en Rhijn­au­wen zijn diver­se his­to­ri­sche bomen­la­nen her­steld en is de tuin van Oud Ame­l­is­weerd gere­no­veerd. “Met deze pro­jec­ten geven we deze oude land­goe­de­ren hun allu­re terug”.
Bron: Gemeen­te Utrecht