Berichten

Iedereen die werkt aan de stad heeft een belangrijke rol om de stad gezond en leefbaar te maken en te houden. Hoe kunnen zoveel mogelijk partijen betrokken worden bij de woon-en-duurzaamheidsopgave in Leiden? Duurzaamheid creëren is het thema op het GaGoed-Event op 15 maart in Leiden! Op het Ga-Goed event wordt, in aanloop naar de Provada 2018, de Workshop ‘De duurzaamste km van NL’ gegeven door Robert Bergenhenegouwen en Wout van der Heijden. De ‘Duurzaamste km van NL’ is een initiatief om te onderzoeken wat er aan duurzame maatregelen wordt genomen in het Stationsgebied/Schipholweg en wat de potentie is bij de herontwikkeling van de komende jaren. Om hierin met elkaar samen te werken stelt gemeente Leiden voor een Green Deal te sluiten met belanghebbenden. Stichting De Groene Stad zal bij deze verbinding een actieve rol gaan spelen. Wilt u meedenken of bent u een belanghebbende voor deze duurzaamste kilometer: meldt u aan voor de workshop ‘Duurzaamste km van NL’ op 15 maart via: https://lnkd.in/dUvMbHR


Driekwart van de inwoners van Nederland woont nu al in grote of middelgrote steden. Dat gaat om bijna 13 miljoen mensen. En daar komen tot 2030 nog eens één miljoen mensen bij. Deze stijging betekent uitdagingen en kansen voor de bestaande, maar ook voor de nieuwe stedelijke gebieden.
Op dinsdag 31 oktober vond voor de vierde keer de Internationale Dag van de Stad van de Verenigde Naties plaats. Voorafgaand daaraan werd op maandag 30 oktober de Dag van de Stad in de Werkspoorkathedraal in Utrecht georganiseerd. Het was een bijeenkomst waarop betrokkenen bij de ontwikkeling van onze steden en stedelijke regio’s kennis en ervaring konden uitwisselen.
De Dag van de Stad werd georganiseerd door G32 en G4, de ministeries van BZK, EZ, I&M, VWS, SZW, OCW en V&J en door de VNG, Platform31 en VNO-NCW. Meer dan 1500 bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, wetenschappers, ondernemers en actieve, betrokken stedelingen kwamen naar Utrecht. Het doel van deze Dag van de Stad was het inspireren, informeren, agenderen, verbinden en met elkaar bouwen aan een betere stad.
In een aantal themapaviljoens kwamen uiteenlopende deelonderwerpen naar voren: de duurzame stad, de veilige stad, de gezonde stad, de ondernemende stad en de groene stad. Door middel van demonstraties, lezingen en workshops werden deze thema’s aan geïnteresseerden gepresenteerd.
Workshop ‘Biodiversiteit in de stad? Ja dat kan!’
Stichting De Groene Stad verzorgde een workshop over biodiversiteit onder de titel ‘Biodiversiteit in de stad? Ja dat kan!’. De workshop werd gecoördineerd door Robbert Snep, senior onderzoeker van de WUR. Na zijn inleiding volgden bijdragen van Jacqueline Baar van Biomygreen en de stadsecoloog van Tilburg, Mischa Cillissen.
Robbert Snel bracht een boeiende en levendige discussie op gang met twee stellingen. Zijn eerste stelling luidde: ‘Liever minder stadsgroen, maar betere ecologische kwaliteit’. Met de huidige aanpak en de staat van groenstructuren in Nederlandse steden, dragen we onvoldoende bij aan het behoud van biodiversiteit. Robbert Snel sprak over een urgentie van biodiversiteit, met als voorbeeld de aandacht voor de recent gebleken dramatische achteruitgang van insecten in Duitsland. Snep stelde dat er drie factoren belangrijk zijn voor meer biodiversiteit: voldoende ruimte voor leefgebieden, voldoende samenhang tussen leefgebieden en voldoende ecologische kwaliteit. Robbert Snel is van mening dat het in onze steden vooral aan dit laatste schort.
Zijn tweede stelling luidde: ‘Lokale overheden en gebiedseigenaren moeten bij de aanbesteding van groenbeheer meer sturen op de bijdrage aan biodiversiteitsbehoud’. Robbert Snep gaf aan dat er meer aandacht moet komen voor ecologisch groenbeheer. Dat is urgent en die urgentie moet tussen de oren komen van verantwoordelijken bij gemeenten en waterschappen, maar ook bij andere gebiedseigenaren zoals wooncorporaties en bij projectontwikkelaars, bedrijven enz. Dat kan worden bereikt door prestatieafspraken te maken met groenbeheerders.
Jacqueline Baar van Biomygreen stond stil bij het belang van de kwaliteit van de bodem. Volgens haar is het verbeteren van de bodemkwaliteit één van de manieren om meer ecologische kwaliteit te genereren. De visie van Biomygreen is: ‘duurzame bodem is economie’. Een bodem van goede kwaliteit levert optimale groei van planten, bomen en gewassen en dat geeft economisch rendement. Een duurzame bodem van goede kwaliteit is in balans wat betreft fysische, chemische en biologische eigenschappen. Jacqueline Baar constateert dat de rol van het bodemleven bij de ambitie om tot grotere biodiversiteit te komen, vaak wordt vergeten. Bodemorganismen zijn van groot belang voor het opslaan en leveren van voedingstoffen, het water regulerend vermogen en de opslag van CO2. Ze ging ook in op de sleutelrol die mycorrhizaschimmels hebben. Tot slot besprak Jacqueline Baar de meerwaarde die bomen, wadi’s en groene daken hebben voor het bodemleven en voor de bodemdiversiteit.
Als laatste kwam Mischa Cillissen aan het woord. Hij is stadsecoloog van de gemeente Tilburg en vertelde over het ‘soortenmanagementplan’ ofwel de omgang met diersoorten die gebouwen bewonen. Denk aan vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Deze soorten nestelen vaak in oude gebouwen. Renovatie of sloop van deze gebouwen bedreigt hun nestgelegenheid en daarmee de soort. Het doel van het Tilburgse beleid is om zo veel mogelijk kans te geven aan vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen en om calamiteiten – sloop in het broedseizoen – te voorkomen. Tilburg wil bijdragen aan instandhouding van deze soorten en is alert op mogelijkheden nestgelegenheid aan te bieden. Er worden vleermuiskasten en gierzwaluwnesten geplaatst en bij het beheer van het groen wordt rekening gehouden met de verschillende dier- en insectensoorten.

Een groene omgeving is goed voor onze gezondheid, zo blijkt uit wetenschappelijke onderzoek. Groen en natuur werken ontspannend, dragen bij aan de luchtkwaliteit, sociale contacten nemen toe als de buurt groener is en we bewegen en sporten graag in de natuur. De uitdaging voor de komende decennia is die kennis te vertalen naar de inrichting van de groene openbare ruimte. Dit seminar brengt kennis bij elkaar over dat vraagstuk; hoe ziet een groene, gezonde wijk eruit als we die nu zouden willen ontwerpen? Deze kennis is relevant voor stedelijke herinrichtsprojecten, maar ook voor bouw van nieuwe woonwijken. Verschillende onderzoekers zullen hun nieuwste onderzoeksresultaten presenteren en Niek Roozen, landschapsarchitect en grondlegger van het concept Groene Stad, zal daarna de discussie leiden waarin we antwoord willen krijgen op de vraag hoe we dit vertalen naar die groene, gezonde wijk van de toekomst en welke kennis daarvoor nog ontbreekt. Daarbij zal een link met de Floriade 2022 en de nieuwe wijk Almere-Floriade (na 2022) niet ontbreken.
Aeres Hogeschool

 

Datum:   4 mei 2017
Tijd:         12.30 – 17.00 uur
Locatie:   Aeres Hogeschool Almere, Stadhuisstraat 18, Almere

Aanmelden kan via:
https://www.aeres.nl/hogeschool/agenda/20170504seminargroenegezondewijk
 

Op de themabijeenkomst Groene Verstedelijking van De Groene Stad in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, zijn dinsdagmiddag 18 april in Den Haag de eerste factsheets gepresenteerd.
In deze publicaties worden de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van groen op onze woonomgeving, leerprestaties, gezondheid en werkomgeving op een toegankelijke manier beschreven. De onderzoeken vonden plaats in het kader van het onderzoekproject ‘De Groene Agenda’. De factsheets tonen aan dat groen niet alleen een mooi decor biedt maar ook meerwaarde levert op diverse maatschappelijke terreinen.
Hetti van Hamersveld, senior beleidsmedewerker groenbeleid,  –nam namens de provincie Zuid-Holland de eerste exemplaren in ontvangst.
Op dit moment zijn vijf factsheets beschikbaar. De thema’s zijn:

  1. Groen, meer dan mooi en gezond
  2. Groen en Leren
  3. Groen en Wonen
  4. Groen en Herstellen
  5. Groen en Werken

De uitgaven zijn onderdeel van ‘De Groene Agenda’, een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. De Groene Stad werkt hierin samen met Royal Flora Holland en vooraanstaande kennisinstellingen zoals de WUR en de VU.
Met deze uitgaven wordt het belang van het werk van De Groene Stad wordt onderstreept. Om dat te kunnen voortzetten is het belangrijk dat bedrijven, overheden en andere organisaties de schouders onder De Groene Stad zetten. Dat kan door ondertekening van De Groene Stad Charta.
Ook werd er een doorkijkje naar de toekomst gegeven. Een rol voor De Groene Stad is om het groene denken op de agenda te houden. De Groene Stad biedt een platform aan waar bedrijven, overheden en organisaties elkaar kunnen ontmoeten rond het thema groen. Verder vertaalt De Groene Stad de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk en deelt geslaagde praktijkcases uit binnen- en buitenland met overheden en bedrijfsleven.

Tijdens de themabijeenkomst Groene Verstedelijking in de Statenzaal van het Provinciehuis van Zuid-Holland vond een gedachtewisseling plaats van Zuid-Hollandse topambtenaren, wetenschappers, natuurorganisaties, bedrijfsleven en beleidsambtenaren van gemeenten.
De factsheets zijn te vinden op www.degroenestad.nl/factsheets
 

Vanaf nu kunnen basisscholen zich inschrijven voor een gratis bloembollenpakket van Bulbs4Kids. Bulbs4Kids is een internationale campagne voor basisschoolkinderen om kinderen op een interactieve en spannende manier kennis te laten maken met de natuur. Er zijn 600 pakketten beschikbaar voor Nederlandse basisscholen.
Groen is gezond
Steeds meer onderzoeken bevestigen de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Spelen in en met een natuurlijke omgeving draagt bij aan een evenwichtige en gezonde ontwikkeling van kinderen. Het maakt kinderen creatiever, slimmer én fitter. Alleen is de afstand tussen mens en natuur door de verstedelijking nog nooit zo groot geweest als nu. Voor Bulbs4Kids is dit de reden om 600 gratis Bulbs4Kids-pakketten aan te bieden aan basisscholen, om samen met de klas bloembollen te ontdekken.
Hoe werkt het?
Met het Bulbs4Kids-bloembollenpakket maakt de klas kennis met bloembollen. Het pakket heeft alle ingrediënten om op een educatieve manier kinderen te laten zien en ervaren hoe bloembollen uitgroeien tot kleurrijke bloemen. In het pakket zitten verschillende soorten bloembollen, schepjes, plantenstekers, werkboekjes en lesondersteuning voor de docent. Aan Bulbs4Kids is ook een leuke foto- en videowedstrijd verbonden. Dat maakt het planten van de bollen nóg spannender! De hoofdprijs is de Gouden Bloembol 2017 én een leuke les over bloembollen.
Inschrijven
Deelnemen aan Bulbs4Kids is eenvoudig. Meesters en juffen schrijven hun klas in op www.bulbs4kids.com voor een gratis bloembollenpakket. Zij krijgen hier een bevestiging van en ontvangen in het najaar, als het plantseizoen begint, het Bulbs4Kids-bloembollenpakket. Let wel op, want aan deelname zijn voorwaarden verbonden; de bloembollenpakketten zijn geschikt voor kinderen van 6-12 jaar (groep 3 t/m 8), de bloembollenpakketten worden alleen weggegeven aan basisscholen in Nederland, er wordt 1 pakket per basisschool weggegeven, en op is op.

Het stadsvernieuwingsproject ‘De Stadstuin’ is de komende jaren één van de belangrijkste ontwikkelingen in Ronse. Niet alleen krijgt Ronse een grote groene long binnen de stadsgrenzen, er wordt tegelijkertijd een hoogwaardig woonaanbod toegevoegd.
Alleen al door de grootte en de ligging is het een bijzonder gebied: een heuvel van 11 ha groot, op enkele tientallen meter van de Grote Markt. Er komen in totaal 13 villa’s, 73 woningen en 237 appartementen. Het stadspark van 7 ha wordt door de stad gefinancierd en de woningen en appartementen op 6 ha worden door de private partner gerealiseerd. De stad kreeg hiervoor ook een projectsubsidie van Thuis in de Stad.
Het nieuwe landschappelijke park op het sterk hellende terrein is de drager van de hele ontwikkeling. Het is letterlijk en figuurlijk een tussenstap tussen het stadscentrum en de groene heuvels er rond. Het architectenbureau Robbrecht en Daem tekende het masterplan. Paul Robbrecht heeft voor het park drie ‘hoofdrolspelers’ getekend: de Kerf met zijn opvallende nivellering, het groene amfitheater en de inplanting van de woonvolumes.
Stadspark
De Kerf is een holle weg die vanuit het stadscentrum naar het midden van het park loopt en hierdoor de Grote Markt verbindt met het groene centrum van De Stadstuin. Helemaal bovenaan in het park bevindt zich het groen theater, een amfitheater uit gazon dat in treden omhoog gaat. Het is niet alleen een krachtig element geworden, het biedt tegelijk een goede afscheiding met de woningen.
De helling is volledig open gehouden, met hier en daar enkele sterke groepen bomen. Linde, maar ook eik of Japanse kers. Die mogen bloeien en lekker ruiken. Tegen de nieuwe woningen komen lage beukhagen als overgang naar het park.Het nieuwe park werd ontworpen door landschapsarchitect Martin Wirtz uit Schoten. Het is reeds aangelegd en is voor iedereen toegankelijk.

Op 28 Januari 2016 stonden één dag lang honderden kinderen aan het roer van succesvolle bedrijven waarbij zij een rol als CEO, directeur, burgermeester of hoofdredacteur op zich namen. Tijdens ‘Baas van Morgen’, een initiatief van non-profit organisatie JINC, ervaren kinderen die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand hoe het is om de leiding te hebben en doen zij waardevolle contacten voor het leven op. Hoveniersbedrijf Van der Tol BV stond voor een dag onder leiding van directeur Keanu. Voor De Groene Stad beantwoorde de ‘echte’ directeur Rob Franken enkele vragen over deze dag.
Wat was de insteek van deze dag?
‘Sinds jaar en dag zijn wij al participant bij JINC. Dit jaar deden we voor het eerst aan dit initiatief mee. Daarnaast doen wij ook andere activiteiten voor hen, zoals sollicitatietrainingen. Verder is het voor de media en ons natuurlijk een hele interessante dag omdat er veel over zo’n dag te schrijven valt. Daardoor ontstaat er meer naamsbekendheid voor dit initiatief en trouwens ook voor ons bedrijf. Toen ik twee jaar geleden zag wat voor bedrijven meededen aan de Baas van Morgen leek het mij erg leuk om mee te doen en ik vond het een eer dat ons bedrijf gevraagd werd deel te nemen aan zo’n initiatief.’
Waarom vinden jullie het belangrijk kinderen te betrekken bij een Future Green City?
‘Ons bedrijf is actief in veel steden in de Randstad en wij krijgen dus te maken met deze problematiek. Zo’n dag kan laten zien hoe leuk en leerzaam werk kan zijn. Je hebt altijd het gevoel dat je zo’n groep wat kunt meegeven en hen kansen kunt bieden. Ze leren hoe is het om aan het roer te staan van een groot bedrijf en doen hierdoor gelijk sociale vaardigheden op. Persoonlijk heb ik bijvoorbeeld aan Keanu uitgelegd dat het belangrijk is om je voor te stellen aan nieuwe mensen. Bij het afsluitende congres bij ABN Amro was er nog een bijzonder moment, omdat Keanu op de voorste rij naast Gerrit Zalm ging zitten. Later zag zij dat hij degene was die de afsluitende speech deed. Daar was ze erg van onder de indruk.’
Wat voor taken had Keanu gedurende de dag?
‘Het idee van deze dag is dat kinderen een dag lang de baas mogen zijn van een toonaangevend bedrijf. Zelf hebben wij toen besloten dat zij zich bezig zou gaan houden met het thema ‘Future Green City’, wat binnen ons bedrijf een belangrijk thema is. Wij vonden het leuk en interessant om iemand van nu mee te laten denken over een stad van de toekomst. Een vast thema is op zo’n dag van belang, om richting te geven aan de taken die de kinderen krijgen. Wat Keanu bijvoorbeeld deed was het aansturen van de vergadering als voorzitter van de directie. Zij legde haar ideeën uit over een groene stad en ging vervolgens aan de slag met een team van ontwerpers om een presentatie te maken. In het begin van de dag was ze nog wat schuw, maar gedurende de dag groeide zij in haar rol als directeur van het bedrijf.’
Wat voor ideeën had zij zelf over de groene stad?
‘Keanu woont zelf aan de rand van de stad. Maar als ze ’s zomers richting de stad gaat vindt ze het daar ‘bloedheet, hard en stenig’ om in haar woorden te spreken. Wij vonden het ook belangrijk dat zij vanuit haar eigen ervaringen ging nadenken over hoe zij een betere stad voor zich zag. Wat daarbij naar voren kwam is dat zij vond dat het in de buurt van haar school groener moest worden. Bijvoorbeeld, wanneer je bij haar school de deur uit stapt, is het eerste park een eind verderop. Een park in de buurt van de school zou kinderen de gelegenheid geven om daar in de zomer naartoe te gaan. Daarnaast zijn wij binnen Van der Tol veel bezig met ideeën om de werkomgeving groener te krijgen. Zij wilde binnen haar school er ook voor zorgen dat er meer planten, bomen en groen te zien zijn. Daarnaast vond Keanu ook dat er meer groen moest komen op normale dakpannen. Zij stelde dat er nu wel groen te zien is op platte daken, maar dat er voor normale dakpannen nog veel kansen liggen. In een toekomstige stad zouden deze groene ideeën toegepast moeten worden. Tijdens haar presentatie kwam dit ook uitgebreid naar voren.’
Zaten er bruikbare ideeën tussen?
‘Wat ik wel echt een eyeopener vond is dat Keanu ging nadenken over groen en hoe groene steden tot stand komen. Zij vertelde mij, toen ik haar ophaalde voor deze dag, dat sinds ze wist dat ze baas zou zijn over van der Tol, ze zich ging afvragen hoe planten, bomen en groen in de stad terechtkomen. Dat is blijkbaar op scholen geen belangrijk onderwerp, terwijl groen toch van essentieel belang is voor een stad.’
Zouden jullie in de toekomst vaker aan dit soort initiatieven willen deelnemen?
‘De Baas van Morgen is een fantastisch initiatief waar wij met veel enthousiasme aan meedoen. De komende jaren willen wij er dan ook graag bij betrokken blijven om deze kinderen kansen te bieden en te laten zien hoe het er aan toe gaat binnen een groot bedrijf. Het biedt een inspirerende omgeving waar kinderen belangrijke ervaringen kunnen opdoen.’
 

Het Utrechts college heeft het Stedenbouwkundig Plan voor de nieuwe woonwijk Leeuwesteyn voorgelegd aan de gemeenteraad. Leeuwesteyn wordt een duurzame, groene woonwijk met 950 tot 1100 woningen aan de westkant van het Amsterdam Rijnkanaal.

Er wordt gemikt op de bouw van energieneutrale woningen, elektrisch rijden wordt gestimuleerd waarbij de accu’s van de elektrische auto’s kunnen worden gebruikt bij het opslaan van duurzame energie. In Leeuwesteyn wordt geen gasnetwerk aangelegd, maar wordt aangesloten op het stadsverwarmingsnet.
Leeuwesteyn krijgt een Utrechts karakter: stedelijk met groen, smalle stegen en brede lanen, gevelstoepjes en een herkenbare architectuur.
Leeuwesteyn ligt straks dichtbij winkelgebied Leidsche Rijn Centrum. Bewoners kunnen in de toekomst snel via de toekomstige Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in het oude centrum van de stad komen.
De wijk komt op de plaats van de oude buitenplaats Leeuwesteyn en wordt één van de verbindingen tussen oud en nieuw Utrecht. Tussen het Willem-Alexanderpark op de landtunnel van de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal zit een hoogteverschil van circa 8 meter. Dit wordt in de woonwijk overbrugd door terrassen, trappen en hellingen.
De gemeenteraad neemt dit voorjaar een besluit over dit Stedenbouwkundig Plan. Daarna wordt gestart met het ophogen en bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in 2017.
bron: destadutrecht.nl

Na de succesvolle High Line Park in Lower Manhattan, New York worden er nu plannen gesmeed om ook een Low Line park aan te leggen in een vervallen tramstation. Als alles volgens plan verloopt, wordt dit het eerste ondergrondse park ter wereld.
Het idee volgt op het immense succes van het High Line-project, waarbij twee kilometer spoorlijn werd omgetoverd in een openbaar wandeldek vol kunst en groen. Het nieuwe park bevindt zich in de voormalige Williamsburg Bridge Trolley Terminal onder Delancey Street in de Lower East Side van Manhattan. Dat station werd in 1948 gesloten.
Het project wordt geleid door Lowline, een New Yorkse organisatie die architecten, bouwkundigen en industrieel ontwerpers samenbrengt. Volgens de initiatiefnemers kan het park een ontmoetingsplek worden, kan men er muziek- en kunstevenementen houden en nog vele andere activiteiten organiseren.
Zonlicht-op-afstand
Speciale technologie moet het mogelijk maken dat bomen en planten groeien met behulp van echt zonlicht. Parabolische zonnecollectoren op straatniveau sturen via glasvezelkabels het licht naar beneden. Reflecterende schotels op het plafond verspreiden het licht vervolgens door de ruimte. De tehnologie werd ontworpen door James Ramsey van Raad Studio.
Crowdfunding
Om het project te realiseren is 100.000 dollar nodig. Een eerste stap is inmiddels gezet. Door middel van Crowdfunding hopen de initiatiefnemers de rest van het budget samen te brengen.
De 5.000 vierkante meter grote ruimte is tot maart 2016 gratis te bezoeken. Een tentoonstelling laat zien hoe technologie ingezet kan worden om verlaten stedelijk gebied om te zetten in een groene, leefbare ruimte. Als alles meezit zou zou Low Line Park in 2019 open moeten gaan.
Een video over het project is hier te zien 
bron: http://cgconcept.be/new-york-krijgt-ondergronds-park-video/
 
 

Het Grotekerkplein in het centrum van Rotterdam wordt groen. De gemeente Rotterdam presenteerde maandagavond de plannen voor het gebied rondom de Laurenskerk.

Het plein is nu bestraat, maar zal waarschijnlijk voor de zomer nog geheel van gras zijn. De hofjes aan de zijkant van de kerk zijn nu nog parkeerplekken, maar die worden vervangen door plantsoenen en perken.
Ook Erasmus gaat een grotere rol spelen op het vernieuwde Grotekerkplein. Het standbeeld van de filosoof -het oudste standbeeld van Nederland- blijft staan waar het nu staat. Daarnaast komt een kunstwerk dat het geboortehuis van Erasmus moet voorstellen. De vernieuwing van het plein begint in het voorjaar en moet begin volgend jaar klaar zijn.
Bron: rijnmond.nl