Kea­nu (14) was een dag lang baas bij hove­niers­be­drijf Van der Tol

Op 28 Janu­a­ri 2016 ston­den één dag lang hon­der­den kin­de­ren aan het roer van suc­ces­vol­le bedrij­ven waar­bij zij een rol als CEO, direc­teur, bur­ger­mees­ter of hoofd­re­dac­teur op zich namen. Tijdens ‘Baas van Mor­gen’, een ini­ti­a­tief van non-pro­fit orga­ni­sa­tie JINC, erva­ren kin­de­ren die opgroei­en in een omge­ving met soci­aal­eco­no­mi­sche ach­ter­stand hoe het is om de lei­ding te heb­ben en doen zij waar­de­vol­le con­tac­ten voor het leven op. Hove­niers­be­drijf Van der Tol BV stond voor een dag onder lei­ding van direc­teur Kea­nu. Voor De Groe­ne Stad beant­woor­de de ‘ech­te’ direc­teur Rob Fran­ken enke­le vra­gen over deze dag.
Wat was de insteek van deze dag?
‘Sinds jaar en dag zijn wij al par­ti­ci­pant bij JINC. Dit jaar deden we voor het eerst aan dit ini­ti­a­tief mee. Daar­naast doen wij ook ande­re acti­vi­tei­ten voor hen, zoals sol­li­ci­ta­tie­trai­nin­gen. Ver­der is het voor de media en ons natuur­lijk een hele inte­res­san­te dag omdat er veel over zo’n dag te schrij­ven valt. Daar­door ont­staat er meer naams­be­kend­heid voor dit ini­ti­a­tief en trou­wens ook voor ons bedrijf. Toen ik twee jaar gele­den zag wat voor bedrij­ven mee­de­den aan de Baas van Mor­gen leek het mij erg leuk om mee te doen en ik vond het een eer dat ons bedrijf gevraagd werd deel te nemen aan zo’n ini­ti­a­tief.’
Waar­om vin­den jul­lie het belang­rijk kin­de­ren te betrek­ken bij een Futu­re Green City?
‘Ons bedrijf is actief in veel ste­den in de Rand­stad en wij krij­gen dus te maken met deze pro­ble­ma­tiek. Zo’n dag kan laten zien hoe leuk en leer­zaam werk kan zijn. Je hebt altijd het gevoel dat je zo’n groep wat kunt mee­ge­ven en hen kan­sen kunt bie­den. Ze leren hoe is het om aan het roer te staan van een groot bedrijf en doen hier­door gelijk soci­a­le vaar­dig­he­den op. Per­soon­lijk heb ik bij­voor­beeld aan Kea­nu uit­ge­legd dat het belang­rijk is om je voor te stel­len aan nieu­we men­sen. Bij het afslui­ten­de con­gres bij ABN Amro was er nog een bij­zon­der moment, omdat Kea­nu op de voor­ste rij naast Ger­rit Zalm ging zit­ten. Later zag zij dat hij dege­ne was die de afslui­ten­de speech deed. Daar was ze erg van onder de indruk.’
Wat voor taken had Kea­nu gedu­ren­de de dag?
‘Het idee van deze dag is dat kin­de­ren een dag lang de baas mogen zijn van een toon­aan­ge­vend bedrijf. Zelf heb­ben wij toen beslo­ten dat zij zich bezig zou gaan hou­den met het the­ma ‘Futu­re Green City’, wat bin­nen ons bedrijf een belang­rijk the­ma is. Wij von­den het leuk en inte­res­sant om iemand van nu mee te laten den­ken over een stad van de toe­komst. Een vast the­ma is op zo’n dag van belang, om rich­ting te geven aan de taken die de kin­de­ren krij­gen. Wat Kea­nu bij­voor­beeld deed was het aan­stu­ren van de ver­ga­de­ring als voor­zit­ter van de direc­tie. Zij leg­de haar idee­ën uit over een groe­ne stad en ging ver­vol­gens aan de slag met een team van ont­wer­pers om een pre­sen­ta­tie te maken. In het begin van de dag was ze nog wat schuw, maar gedu­ren­de de dag groei­de zij in haar rol als direc­teur van het bedrijf.’
Wat voor idee­ën had zij zelf over de groe­ne stad?
‘Kea­nu woont zelf aan de rand van de stad. Maar als ze ’s zomers rich­ting de stad gaat vindt ze het daar ‘bloed­heet, hard en ste­nig’ om in haar woor­den te spre­ken. Wij von­den het ook belang­rijk dat zij van­uit haar eigen erva­rin­gen ging naden­ken over hoe zij een bete­re stad voor zich zag. Wat daar­bij naar voren kwam is dat zij vond dat het in de buurt van haar school groe­ner moest wor­den. Bij­voor­beeld, wan­neer je bij haar school de deur uit stapt, is het eer­ste park een eind ver­der­op. Een park in de buurt van de school zou kin­de­ren de gele­gen­heid geven om daar in de zomer naar­toe te gaan. Daar­naast zijn wij bin­nen Van der Tol veel bezig met idee­ën om de werk­om­ge­ving groe­ner te krij­gen. Zij wil­de bin­nen haar school er ook voor zor­gen dat er meer plan­ten, bomen en groen te zien zijn. Daar­naast vond Kea­nu ook dat er meer groen moest komen op nor­ma­le dak­pan­nen. Zij stel­de dat er nu wel groen te zien is op plat­te daken, maar dat er voor nor­ma­le dak­pan­nen nog veel kan­sen lig­gen. In een toe­kom­sti­ge stad zou­den deze groe­ne idee­ën toe­ge­past moe­ten wor­den. Tij­dens haar pre­sen­ta­tie kwam dit ook uit­ge­breid naar voren.’
Zaten er bruik­ba­re idee­ën tus­sen?
‘Wat ik wel echt een eye­o­pe­ner vond is dat Kea­nu ging naden­ken over groen en hoe groe­ne ste­den tot stand komen. Zij ver­tel­de mij, toen ik haar ophaal­de voor deze dag, dat sinds ze wist dat ze baas zou zijn over van der Tol, ze zich ging afvra­gen hoe plan­ten, bomen en groen in de stad terecht­ko­men. Dat is blijk­baar op scho­len geen belang­rijk onder­werp, ter­wijl groen toch van essen­ti­eel belang is voor een stad.’
Zou­den jul­lie in de toe­komst vaker aan dit soort ini­ti­a­tie­ven wil­len deel­ne­men?
‘De Baas van Mor­gen is een fan­tas­tisch ini­ti­a­tief waar wij met veel enthou­si­as­me aan mee­doen. De komen­de jaren wil­len wij er dan ook graag bij betrok­ken blij­ven om deze kin­de­ren kan­sen te bie­den en te laten zien hoe het er aan toe gaat bin­nen een groot bedrijf. Het biedt een inspi­re­ren­de omge­ving waar kin­de­ren belang­rij­ke erva­rin­gen kun­nen opdoen.’