600 gra­tis bloem­bol­len­pak­ket­ten voor basis­scho­len

Van­af nu kun­nen basis­scho­len zich inschrij­ven voor een gra­tis bloem­bol­len­pak­ket van Bulbs4Kids. Bulbs4Kids is een inter­na­ti­o­na­le cam­pag­ne voor basis­school­kin­de­ren om kin­de­ren op een inter­ac­tie­ve en span­nen­de manier ken­nis te laten maken met de natuur. Er zijn 600 pak­ket­ten beschik­baar voor Neder­land­se basis­scho­len.
Groen is gezond
Steeds meer onder­zoe­ken beves­ti­gen de posi­tie­ve invloed van natuur op de gezond­heid. Spe­len in en met een natuur­lij­ke omge­ving draagt bij aan een even­wich­ti­ge en gezon­de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Het maakt kin­de­ren cre­a­tie­ver, slim­mer én fit­ter. Alleen is de afstand tus­sen mens en natuur door de ver­ste­de­lij­king nog nooit zo groot geweest als nu. Voor Bulbs4Kids is dit de reden om 600 gra­tis Bulbs4Kids-pak­ket­ten aan te bie­den aan basis­scho­len, om samen met de klas bloem­bol­len te ont­dek­ken.
Hoe werkt het?
Met het Bulbs4Kids-bloem­bol­len­pak­ket maakt de klas ken­nis met bloem­bol­len. Het pak­ket heeft alle ingre­di­ën­ten om op een edu­ca­tie­ve manier kin­de­ren te laten zien en erva­ren hoe bloem­bol­len uit­groei­en tot kleur­rij­ke bloe­men. In het pak­ket zit­ten ver­schil­len­de soor­ten bloem­bol­len, schep­jes, plan­ten­ste­kers, werk­boek­jes en les­on­der­steu­ning voor de docent. Aan Bulbs4Kids is ook een leu­ke foto- en video­wed­strijd ver­bon­den. Dat maakt het plan­ten van de bol­len nóg span­nen­der! De hoofd­prijs is de Gou­den Bloem­bol 2017 én een leu­ke les over bloem­bol­len.
Inschrij­ven
Deel­ne­men aan Bulbs4Kids is een­vou­dig. Mees­ters en juf­fen schrij­ven hun klas in op www.bulbs4kids.com voor een gra­tis bloem­bol­len­pak­ket. Zij krij­gen hier een beves­ti­ging van en ont­van­gen in het najaar, als het plant­sei­zoen begint, het Bulbs4Kids-bloem­bol­len­pak­ket. Let wel op, want aan deel­na­me zijn voor­waar­den ver­bon­den; de bloem­bol­len­pak­ket­ten zijn geschikt voor kin­de­ren van 6–12 jaar (groep 3 t/m 8), de bloem­bol­len­pak­ket­ten wor­den alleen weg­ge­ge­ven aan basis­scho­len in Neder­land, er wordt 1 pak­ket per basis­school weg­ge­ge­ven, en op is op.