Groe­ne Agen­da facts­heets gepre­sen­teerd: inves­te­ren in groen loont!

Op de the­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king van De Groe­ne Stad in samen­wer­king met de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, zijn dins­dag­mid­dag 18 april in Den Haag de eer­ste facts­heets gepre­sen­teerd.
In deze publi­ca­ties wor­den de uit­kom­sten van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar het effect van groen op onze woon­om­ge­ving, leer­pres­ta­ties, gezond­heid en werk­om­ge­ving op een toe­gan­ke­lij­ke manier beschre­ven. De onder­zoe­ken von­den plaats in het kader van het onder­zoek­pro­ject ‘De Groe­ne Agen­da’. De facts­heets tonen aan dat groen niet alleen een mooi decor biedt maar ook meer­waar­de levert op diver­se maat­schap­pe­lij­ke ter­rei­nen.
Het­ti van Hamers­veld, seni­or beleids­me­de­wer­ker groen­be­leid,  –nam namens de pro­vin­cie Zuid-Hol­land de eer­ste exem­pla­ren in ont­vangst.
Op dit moment zijn vijf facts­heets beschik­baar. De thema’s zijn:

  1. Groen, meer dan mooi en gezond
  2. Groen en Leren
  3. Groen en Wonen
  4. Groen en Her­stel­len
  5. Groen en Wer­ken

De uit­ga­ven zijn onder­deel van ‘De Groe­ne Agen­da’, een pro­gram­ma waar­in ken­nis­in­stel­lin­gen samen met onder­ne­mers inno­va­tie­ve groen­con­cep­ten ont­wik­ke­len en tes­ten. De Groe­ne Stad werkt hier­in samen met Roy­al Flo­ra Hol­land en voor­aan­staan­de ken­nis­in­stel­lin­gen zoals de WUR en de VU.
Met deze uit­ga­ven wordt het belang van het werk van De Groe­ne Stad wordt onder­streept. Om dat te kun­nen voort­zet­ten is het belang­rijk dat bedrij­ven, over­he­den en ande­re orga­ni­sa­ties de schou­ders onder De Groe­ne Stad zet­ten. Dat kan door onder­te­ke­ning van De Groe­ne Stad Char­ta.
Ook werd er een door­kijk­je naar de toe­komst gege­ven. Een rol voor De Groe­ne Stad is om het groe­ne den­ken op de agen­da te hou­den. De Groe­ne Stad biedt een plat­form aan waar bedrij­ven, over­he­den en orga­ni­sa­ties elkaar kun­nen ont­moe­ten rond het the­ma groen. Ver­der ver­taalt De Groe­ne Stad de uit­kom­sten van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar de prak­tijk en deelt geslaag­de prak­tijk­ca­ses uit bin­nen- en bui­ten­land met over­he­den en bedrijfs­le­ven.

Tij­dens de the­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king in de Sta­ten­zaal van het Pro­vin­cie­huis van Zuid-Hol­land vond een gedach­te­wis­se­ling plaats van Zuid-Hol­land­se top­amb­te­na­ren, weten­schap­pers, natuur­or­ga­ni­sa­ties, bedrijfs­le­ven en beleids­amb­te­na­ren van gemeen­ten.
De facts­heets zijn te vin­den op www.degroenestad.nl/factsheets