Nieu­we woon­wijk Leeu­westeyn in Utrecht wordt groen en duur­zaam

Het Utrechts col­le­ge heeft het Ste­den­bouw­kun­dig Plan voor de nieu­we woon­wijk Leeu­westeyn voor­ge­legd aan de gemeen­te­raad. Leeu­westeyn wordt een duur­za­me, groe­ne woon­wijk met 950 tot 1100 wonin­gen aan de west­kant van het Amster­dam Rijn­ka­naal.

Er wordt gemikt op de bouw van ener­gie­neu­tra­le wonin­gen, elek­trisch rij­den wordt gesti­mu­leerd waar­bij de accu’s van de elek­tri­sche auto’s kun­nen wor­den gebruikt bij het opslaan van duur­za­me ener­gie. In Leeu­westeyn wordt geen gas­net­werk aan­ge­legd, maar wordt aan­ge­slo­ten op het stads­ver­war­mings­net.
Leeu­westeyn krijgt een Utrechts karak­ter: ste­de­lijk met groen, smal­le ste­gen en bre­de lanen, gevel­stoep­jes en een her­ken­ba­re archi­tec­tuur.
Leeu­westeyn ligt straks dicht­bij win­kel­ge­bied Leid­sche Rijn Cen­trum. Bewo­ners kun­nen in de toe­komst snel via de toe­kom­sti­ge Daf­ne Schip­pers­brug over het Amster­dam-Rijn­ka­naal in het oude cen­trum van de stad komen.
De wijk komt op de plaats van de oude bui­ten­plaats Leeu­westeyn en wordt één van de ver­bin­din­gen tus­sen oud en nieuw Utrecht. Tus­sen het Wil­lem-Alexan­der­park op de land­tun­nel van de A2 en het Amster­dam-Rijn­ka­naal zit een hoog­te­ver­schil van cir­ca 8 meter. Dit wordt in de woon­wijk over­brugd door ter­ras­sen, trap­pen en hel­lin­gen.
De gemeen­te­raad neemt dit voor­jaar een besluit over dit Ste­den­bouw­kun­dig Plan. Daar­na wordt gestart met het opho­gen en bouw­rijp maken van het gebied. Naar ver­wach­ting start de bouw van de eer­ste wonin­gen in 2017.
bron: destadutrecht.nl