Semi­nar ‘de groe­ne, gezon­de wijk’

Een groe­ne omge­ving is goed voor onze gezond­heid, zo blijkt uit weten­schap­pe­lij­ke onder­zoek. Groen en natuur wer­ken ont­span­nend, dra­gen bij aan de lucht­kwa­li­teit, soci­a­le con­tac­ten nemen toe als de buurt groe­ner is en we bewe­gen en spor­ten graag in de natuur. De uit­da­ging voor de komen­de decen­nia is die ken­nis te ver­ta­len naar de inrich­ting van de groe­ne open­ba­re ruim­te. Dit semi­nar brengt ken­nis bij elkaar over dat vraag­stuk; hoe ziet een groe­ne, gezon­de wijk eruit als we die nu zou­den wil­len ont­wer­pen? Deze ken­nis is rele­vant voor ste­de­lij­ke her­in­richts­pro­jec­ten, maar ook voor bouw van nieu­we woon­wij­ken. Ver­schil­len­de onder­zoe­kers zul­len hun nieuw­ste onder­zoeks­re­sul­ta­ten pre­sen­te­ren en Niek Roozen, land­schaps­ar­chi­tect en grond­leg­ger van het con­cept Groe­ne Stad, zal daar­na de dis­cus­sie lei­den waar­in we ant­woord wil­len krij­gen op de vraag hoe we dit ver­ta­len naar die groe­ne, gezon­de wijk van de toe­komst en wel­ke ken­nis daar­voor nog ont­breekt. Daar­bij zal een link met de Flo­ri­a­de 2022 en de nieu­we wijk Alme­re-Flo­ri­a­de (na 2022) niet ont­bre­ken.
Aeres Hogeschool

 

Datum:   4 mei 2017
Tijd:         12.30 — 17.00 uur
Loca­tie:   Aeres Hoge­school Alme­re, Stad­huis­straat 18, Alme­re

Aan­mel­den kan via:
https://www.aeres.nl/hogeschool/agenda/20170504seminargroenegezondewijk