Nieuw pro­ject De Stads­tuin zorgt voor groen hart in Ron­se

Het stads­ver­nieu­wings­pro­ject ‘De Stads­tuin’ is de komen­de jaren één van de belang­rijk­ste ont­wik­ke­lin­gen in Ron­se. Niet alleen krijgt Ron­se een gro­te groe­ne long bin­nen de stads­gren­zen, er wordt tege­lij­ker­tijd een hoog­waar­dig woon­aan­bod toe­ge­voegd.
Alleen al door de groot­te en de lig­ging is het een bij­zon­der gebied: een heu­vel van 11 ha groot, op enke­le tien­tal­len meter van de Gro­te Markt. Er komen in totaal 13 villa’s, 73 wonin­gen en 237 appar­te­men­ten. Het stads­park van 7 ha wordt door de stad gefi­nan­cierd en de wonin­gen en appar­te­men­ten op 6 ha wor­den door de pri­va­te part­ner gere­a­li­seerd. De stad kreeg hier­voor ook een pro­ject­sub­si­die van Thuis in de Stad.
Het nieu­we land­schap­pe­lij­ke park op het sterk hel­len­de ter­rein is de dra­ger van de hele ont­wik­ke­ling. Het is let­ter­lijk en figuur­lijk een tus­sen­stap tus­sen het stads­cen­trum en de groe­ne heu­vels er rond. Het archi­tec­ten­bu­reau Rob­brecht en Daem teken­de het mas­ter­plan. Paul Rob­brecht heeft voor het park drie ‘hoofd­rol­spe­lers’ gete­kend: de Kerf met zijn opval­len­de nivel­le­ring, het groe­ne amfi­the­a­ter en de inplan­ting van de woon­vo­lu­mes.
Stads­park
De Kerf is een hol­le weg die van­uit het stads­cen­trum naar het mid­den van het park loopt en hier­door de Gro­te Markt ver­bindt met het groe­ne cen­trum van De Stads­tuin. Hele­maal boven­aan in het park bevindt zich het groen the­a­ter, een amfi­the­a­ter uit gazon dat in tre­den omhoog gaat. Het is niet alleen een krach­tig ele­ment gewor­den, het biedt tege­lijk een goe­de afschei­ding met de wonin­gen.
De hel­ling is vol­le­dig open gehou­den, met hier en daar enke­le ster­ke groe­pen bomen. Lin­de, maar ook eik of Japan­se kers. Die mogen bloei­en en lek­ker rui­ken. Tegen de nieu­we wonin­gen komen lage beuk­ha­gen als over­gang naar het park.Het nieu­we park werd ont­wor­pen door land­schaps­ar­chi­tect Mar­tin Wirtz uit Scho­ten. Het is reeds aan­ge­legd en is voor ieder­een toe­gan­ke­lijk.