New York komt krijgt een onder­gronds park ter groot­te van 5000 vier­kan­te meter

Na de suc­ces­vol­le High Line Park in Lower Man­hat­tan, New York wor­den er nu plan­nen gesmeed om ook een Low Line park aan te leg­gen in een ver­val­len tram­sta­ti­on. Als alles vol­gens plan ver­loopt, wordt dit het eer­ste onder­grond­se park ter wereld.
Het idee volgt op het immen­se suc­ces van het High Line-pro­ject, waar­bij twee kilo­me­ter spoor­lijn werd omge­to­verd in een open­baar wan­del­dek vol kunst en groen. Het nieu­we park bevindt zich in de voor­ma­li­ge Wil­li­ams­burg Brid­ge Trol­ley Ter­mi­nal onder Delan­cey Street in de Lower East Side van Man­hat­tan. Dat sta­ti­on werd in 1948 geslo­ten.
Het pro­ject wordt geleid door Low­li­ne, een New York­se orga­ni­sa­tie die archi­tec­ten, bouw­kun­di­gen en indu­stri­eel ont­wer­pers samen­brengt. Vol­gens de ini­ti­a­tief­ne­mers kan het park een ont­moe­tings­plek wor­den, kan men er muziek- en kun­ste­ve­ne­men­ten hou­den en nog vele ande­re acti­vi­tei­ten orga­ni­se­ren.
Zon­licht-op-afstand
Spe­ci­a­le tech­no­lo­gie moet het moge­lijk maken dat bomen en plan­ten groei­en met behulp van echt zon­licht. Para­bo­li­sche zon­ne­col­lec­to­ren op straat­ni­veau stu­ren via glas­ve­zel­ka­bels het licht naar bene­den. Reflec­te­ren­de scho­tels op het pla­fond ver­sprei­den het licht ver­vol­gens door de ruim­te. De tehno­lo­gie werd ont­wor­pen door James Ram­sey van Raad Stu­dio.
Crowd­fun­ding
Om het pro­ject te rea­li­se­ren is 100.000 dol­lar nodig. Een eer­ste stap is inmid­dels gezet. Door mid­del van Crowd­fun­ding hopen de ini­ti­a­tief­ne­mers de rest van het bud­get samen te bren­gen.
De 5.000 vier­kan­te meter gro­te ruim­te is tot maart 2016 gra­tis te bezoe­ken. Een ten­toon­stel­ling laat zien hoe tech­no­lo­gie inge­zet kan wor­den om ver­la­ten ste­de­lijk gebied om te zet­ten in een groe­ne, leef­ba­re ruim­te. Als alles mee­zit zou zou Low Line Park in 2019 open moe­ten gaan.
Een video over het pro­ject is hier te zien 
bron: http://cgconcept.be/new-york-krijgt-ondergronds-park-video/