Krijgt Lei­den de duur­zaams­te kilo­me­ter van Neder­land?

Ieder­een die werkt aan de stad heeft een belang­rij­ke rol om de stad gezond en leef­baar te maken en te hou­den. Hoe kun­nen zoveel moge­lijk par­tij­en betrok­ken wor­den bij de woon-en-duur­zaam­heids­op­ga­ve in Lei­den? Duur­zaam­heid cre­ë­ren is het the­ma op het GaGoed-Event op 15 maart in Lei­den! Op het Ga-Goed event wordt, in aan­loop naar de Pro­va­da 2018, de Work­shop ‘De duur­zaams­te km van NL’ gege­ven door Robert Ber­gen­he­ne­gou­wen en Wout van der Heij­den. De ‘Duur­zaams­te km van NL’ is een ini­ti­a­tief om te onder­zoe­ken wat er aan duur­za­me maat­re­ge­len wordt geno­men in het Stationsgebied/Schipholweg en wat de poten­tie is bij de her­ont­wik­ke­ling van de komen­de jaren. Om hier­in met elkaar samen te wer­ken stelt gemeen­te Lei­den voor een Green Deal te slui­ten met belang­heb­ben­den. Stich­ting De Groe­ne Stad zal bij deze ver­bin­ding een actie­ve rol gaan spe­len. Wilt u mee­den­ken of bent u een belang­heb­ben­de voor deze duur­zaams­te kilo­me­ter: meldt u aan voor de work­shop ‘Duur­zaams­te km van NL’ op 15 maart via: https://lnkd.in/dUvMbHR