Laat­ste stem­pel wordt gezet voor Frie­se Elf­ste­den-bij­en­lint

Maan­dag wordt de laat­ste stem­pel gezet voor het Frie­se Elf­ste­­den-bij­en­­lint. De stad Slo­ten is de laat­ste stad die mee­doet aan het pro­ject. Met het stem­pel teke­nen gemeen­ten een ver­kla­ring dat ze geen gif zul­len gebrui­ken en dat is goed voor de bij­en­stand in onze pro­vin­cie. Er wordt bij­voor­beeld geen gif meer gebruikt in het open­baar […]

Scho­lie­ren in De Bilt zaai­en veld­bloe­men

Groei & Bloei gaat met basis­scho­lie­ren ber­men in De Bilt inzaai­en met veld­bloe­men. De gemeen­te heeft daar­voor een aan­tal ber­men klaar­ge­maakt. Leer­lin­gen van de basis­scho­len Wereld­wijs, Juli­a­na­school en The­re­si­a­school zaai­en de komen­de weken een meer­ja­rig veld­bloe­men­meng­sel dat aan­trek­ke­lijk is voor bij­en en vlin­der. Als eer­ste is een berm ach­ter de kin­der­boer­de­rij in Bilt­ho­ven aan de […]

Gemeen­te Alp­hen werkt mee aan ‘bij-vrien­de­lij­ke­re’ omge­ving

De gemeen­te Alp­hen aan den Rijn doet actief mee aan de gro­te regi­o­na­le cam­pag­ne die laatst is gelan­ceerd door de Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap. Onder de slo­gan “Bee Friend­ly” wordt inge­zet voor een ‘bij-vrien­­de­­lij­­ker’ omge­ving. Dit om de bij­en­sterf­te tegen te gaan die de voed­sel­ke­ten bedreigt. De Groe­ne Cir­kel heeft al veel plaat­se­lij­ke over­he­den, bedrij­ven en […]

Basis­school­leer­lin­gen leg­gen bloe­men­lint aan door Zwol­le

Ook al zijn veel men­sen bang voor bij­en, het zijn eigen­lijk hele belang­rij­ke die­ren. Ze zor­gen niet alleen voor honing, maar bestui­ven ook onze land­bouw­ge­was­sen. Dank­zij de bij­en kun­nen wij bij­voor­beeld aard­bei­en en appels eten. Maar de bij­en heb­ben het moei­lijk omdat er steeds min­der voed­sel voor hen te vin­den is. De oor­zaak hier­van is […]

Gra­tis plan­ten en bol­len pak­ket helpt de bij over­le­ven

Inwo­ners van gese­lec­teer­de stra­ten in Lei­den, Alpen a/d Rijn en Zoe­ter­meer krij­gen gra­tis bol­len of plan­ten om de bij­en in de buurt te hel­pen. Al ruim 280 huis­hou­dens en 140 scho­len heb­ben zich aan­ge­meld. Bij­en heb­ben steeds min­der ruim­te om voed­sel te vin­den. Door in ste­de­lij­ke gebie­den langs spe­ci­a­le rou­tes zo veel moge­lijk plan­ten te […]

Tien bij­en­ho­tels op een rij in Arche­on voor onder­zoek

Aan de wit­te muur van de Romein­se tem­pel in Arche­on in Alp­hen aan den Rijn han­gen 10 bij­en­ho­tels. Deze han­gen daar in het kader van een weten­schap­pe­lijk onder­zoek van EIS Ken­nis­cen­trum Insec­ten (part­ner van Natu­ra­lis in Lei­den). De bij­en­ho­tels bestaan uit blok­ken hout met geboor­de gaten. Wil­de bij­en maken gebruik van deze gaten om er […]

Heel Zuid-Hol­land op de bres voor de bij

Gede­pu­teer­de Han Weber van de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land en wet­hou­ders van vijf gemeen­ten ont­vin­gen op 24 maart 2016 hun eigen ‘adop­tie­bij’ uit han­den van Lai­la Dries­sen, bur­ge­mees­ter van Lei­der­dorp en voor­zit­ter van de Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap. Het uit­rei­ken van adop­tie­bij­en bij Natu­ra­lis is de start van de cam­pag­ne om de omstan­dig­he­den voor wil­de bij­en en ande­re bestui­vers […]

Nieu­we bij­en­ho­tels rond het pro­vin­cie­huis Zuid-Hol­land

Woens­dag 16 maart zijn de bij­en­ho­tels rond het pro­vin­cie­huis in Zuid-Hol­­land offi­ci­eel geo­pend. Car­la van Vie­gen (Par­tij voor de Die­ren) en Ellen Verkoelen(CDA) wil­den na het werk­be­zoek Groe­ne Cir­kels bij Hei­ne­ken graag een steen­tje bij­dra­gen aan de oplos­sing van de bij­en­pro­ble­ma­tiek. Met de ope­ning van de bij­en­ho­tels rond het pro­vin­cie­huis gebeurt er ook echt iets. […]

Help de bij met bloei­en­de plan­ten, bomen en strui­ken

Bij­en heb­ben van het vroe­ge voor­jaar tot late najaar vol­doen­de stuif­meel en nec­tar nodig. Je kunt bij­en een hand­je hel­pen door de juis­te plan­ten, bomen en strui­ken in je tuin te zet­ten. Nu de zon begint te schij­nen en het war­mer wordt, komen de honing­bij­en uit de bij­en­kast tevoor­schijn op zoek naar stuif­meel en nec­tar. […]

Bij­en krij­gen een eigen bos in Eel­de

Bij­en krij­gen een eigen bos aan de Hel­mers­dijk in Eel­de. Het zal meer dan hon­derd wil­gen, lin­den en hees­ters omvat­ten. Woens­dag­och­tend plan­ten leer­lin­gen van obs De Wes­ter­burcht er, in het kader van Nati­o­na­le Boom­plant­dag, de eer­ste bomen. Hier­bij wor­den ze geas­sis­teerd door wet­hou­der Theun Wij­ben­ga. Het bos is een ini­ti­a­tief van de imkers­ver­e­ni­ging Haren-Paters­wol­­de en […]