Gra­tis plan­ten en bol­len pak­ket helpt de bij over­le­ven

Inwo­ners van gese­lec­teer­de stra­ten in Lei­den, Alpen a/d Rijn en Zoe­ter­meer krij­gen gra­tis bol­len of plan­ten om de bij­en in de buurt te hel­pen. Al ruim 280 huis­hou­dens en 140 scho­len heb­ben zich aan­ge­meld. Bij­en heb­ben steeds min­der ruim­te om voed­sel te vin­den. Door in ste­de­lij­ke gebie­den langs spe­ci­a­le rou­tes zo veel moge­lijk plan­ten te plaat­sen waar bij­en dol op zijn, ont­staan groe­ne lin­ten. Langs deze bij­en­lin­ten kun­nen de (soli­tai­re) bij­en over­le­ven. Bij­en in de Buurt maakt van gewo­ne stra­ten in de ste­den bloei­en­de bij­en­lin­ten.
Alle huis­hou­dens langs de lin­ten heb­ben thuis bericht gekre­gen van Bij­en in de Buurt. Tot 14 april kun­nen zij een gra­tis pak­ket bij­vrien­de­lij­ke plan­ten of bol­len aan­vra­gen. Wel­ke stra­ten samen de bij­en­lin­ten vor­men en hoe u het pak­ket kan bestel­len, vind je op web­si­te. Een pak­ket bevat diver­se plan­ten of bol­len waar bij­en dol op zijn, omdat ze zor­gen voor het juis­te voed­sel. In 2015 was er ook de moge­lijk­heid plan­ten en bol­len te bestel­len. Aan die oproep gaven 400 huis­hou­dens en 57 scho­len gehoor. Samen plant­ten zij ruim 50.000 bol­len en zo’n 2.000 plan­ten.
Wan­neer hele stra­ten mee­doen met Bij­en in de Buurt, vor­men zich groe­ne bij­en­lin­ten naar de ran­den van de ste­den. Daar slui­ten ze aan op lin­ten in het Land van Wijk en Wou­den. Op deze manier ont­staat een bij­en­land­schap met vol­doen­de voed­sel (bloe­men) en nest­ge­le­gen­heid voor bestui­ven­de insec­ten.
Bij­en in de Buurt is een ini­ti­a­tief van Fonds 1818 en de Pro­vin­cie Zuid-Hol­land om de soli­tai­re bij­en te bescher­men.
Bron: unity.nu