‘Bij­en zijn een goe­de graad­me­ter voor de gezond­heid van de natuur…!’

Inter­view met voor­zit­ter Lai­la Dries­sen en pro­gram­ma mana­ger Han­nie Kor­thof Dat stelt Lai­la Dries­sen, bur­ge­mees­ter van Lei­der­dorp en enthou­si­ast voor­zit­ter van De Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap. We spre­ken haar samen met Han­nie Kor­thof, pro­gram­ma­ma­na­ger.  Dries­sen: ‘Even een stuk­je geschie­de­nis: Groe­ne Cir­kels zijn een ini­ti­a­tief van Hei­ne­ken, de pro­vin­cie Zuid Hol­land en ken­nis­part­ner Alter­ra Wage­nin­gen. De oor­spron­ke­lij­ke […]

Klein­bla­di­ge lin­de is de Boom van het jaar 2016

De Win­ter of klein­bla­di­ge lin­de (Tilia cor­da­ta) is woens­dag op de Boom­kwe­kers­dag van LTO in Ech­teld geko­zen tot Boom van het jaar 2016. De ver­kie­zing is een ini­ti­a­tief van­uit de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor. De ver­kie­zing kreeg dit jaar the­ma: Bomen voor Bij­en. Bomen dus die een opval­len­de posi­tie­ve bij­dra­ge leve­ren aan de bio­di­ver­si­teit en het eco­sys­teem. Behal­ve het […]

De groe­ne stad blijkt bes­te bij­en­bi­o­toop

Al 30 jaar houdt hij zich bezig met de won­de­re wereld van de bij. Een wereld die voor hob­­by-imker Ste­ven Kluft wei­nig gehei­men meer kent en waar hij moei­te­loos een paar uur gefas­ci­neerd over door kan pra­ten. Ste­ven ver­telt ons hoe het staat met de bij en waar­om de bij zich eigen­lijk zo op zijn […]

Er mag weer gestemd wor­den voor de Boom van het Jaar!

Vorig jaar werd de prach­ti­ge Mag­no­lia Kobus nog uit­ge­roe­pen tot Boom van het Jaar 2015. Het the­ma van deze jaar­lijks door de LTO Cul­tuur­groep voor Laan- en Park­bo­men uit­ge­schre­ven ver­kie­zing luid­de toen nog ‘Wel­ko­me exo­ten’. Dit jaar richt de ver­kie­zing zich op bomen die een opval­len­de posi­tie­ve bij­dra­ge leve­ren aan de bio­di­ver­si­teit en het eco­sys­teem: ‘Bomen voor […]

‘Groe­ne Snel­weg’ aan­ge­legd door Til­burg­se kin­de­ren

Een groep kin­de­ren van basis­school Arm­hoef­se Akker en uit de wijk Jeru­za­lem mocht vrij­dag plan­ten­vak­ken inzaai­en in een nieu­we strook plan­ten­vak­ken aan de Meij­e­rij­baan in Til­burg. Op ini­ti­a­tief van het Bra­bants Land­schap zijn op een strook van hon­derd meter zes vak­ken met teel­aar­de voor het pro­ject ‘de Groe­ne Snel­weg’ aan­ge­legd. “Het doel is om meer […]

Tuin helpt bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren

Een tuin gaat pas echt leven als er beest­jes in rond­schar­re­len. Stads­men­sen anno 2014 zijn soms geneigd elk levend wezen te zien als onge­dier­te dat moet wor­den bestre­den, met soms desa­streu­ze gevol­gen. Maar geluk­kig zien we steeds meer in dat enig dier­lijk leven er toch echt bij hoort. Ster­ker nog: bio­di­ver­si­teit — de ver­schei­den­heid aan […]

Bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen

in Neder­land ver­dwij­nen er elk jaar diver­se plant- en dier­soor­ten. Dit heeft onder ande­re te maken met de opruk­ken­de ver­ste­de­lij­king, indu­stri­a­li­se­ring en schaal­ver­gro­ting in de land­bouw. Toch biedt voor­al de ver­ste­de­lij­king ook moge­lijk­he­den. Een rijk en geva­ri­eerd groen in de stad wordt niet alleen door bur­gers erg gewaar­deerd, maar het kan ook een uit­ste­ken­de bij­dra­ge […]

Woning­cor­po­ra­tie Yme­re zet bij­en uit op groe­ne daken

Woning­cor­po­ra­tie Yme­re heeft afge­lo­pen vrij­dag op het dak van een woon­com­plex aan de Jan Evert­sen­straat in Amster­dam een aan­tal bij­en­kas­ten plaat­sen. Het dak van het com­plex is al groen, maar moet met de komst van de bij­en nog groe­ner wor­den. Met de bij­en­kas­ten wil Yme­re naar eigen zeg­gen ‘een duur­za­me bij­dra­ge leve­ren aan het mili­eu […]

Sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’

Op 6 juni wordt in Rot­ter­dam het sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’ geor­ga­ni­seerd. Inrich­ters en beheer­ders van de open­ba­re ruim­te, bestuurders/beleidsmakers, volks­ver­te­gen­woor­di­gers, (stads)ecologen en dak –en stads­boe­ren, volks­tuin­ders en imkers zijn van har­te uit­ge­no­digd. Het sym­po­si­um wordt mede geor­ga­ni­seerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op […]