Basis­school­leer­lin­gen leg­gen bloe­men­lint aan door Zwol­le

Ook al zijn veel men­sen bang voor bij­en, het zijn eigen­lijk hele belang­rij­ke die­ren. Ze zor­gen niet alleen voor honing, maar bestui­ven ook onze land­bouw­ge­was­sen. Dank­zij de bij­en kun­nen wij bij­voor­beeld aard­bei­en en appels eten. Maar de bij­en heb­ben het moei­lijk omdat er steeds min­der voed­sel voor hen te vin­den is. De oor­zaak hier­van is onder ande­re een tekort aan wil­de plan­ten met bloe­men waar bij­en nec­tar en stuif­meel kun­nen ver­za­me­len. In de land­bouw zien we mono­cul­tu­ren en in de ste­den wor­den tui­nen bete­geld. Om de bij­en in Zwol­le een hand­je te hel­pen, orga­ni­se­ren tien­tal­len groe­ne ini­ti­a­tie­ven en basis­scho­len op 22 april de aan­leg van een geza­men­lijk bloe­men­lint door de stad.
Fees­te­lij­ke ope­ning
Op vrij­dag 22 april is er een fees­te­lij­ke ope­ning van het bloe­men­lint bij Groe­ne kin­der­op­vang ’t Wer­kel in Stads­ha­gen (Schui­len­burgstraat 29/31). De ini­ti­a­tief­ne­mers nodi­gen ieder­een om 14.00 uur uit om mee te komen zaai­en.  De deel­na­me is gra­tis. Kijk voor meer infor­ma­tie op de Facebook­pa­gi­na van Groe­ne Loper Zwol­le: www.facebook.com/groeneloperzwolle
Bloe­men­lint
Een bloe­men­lint is een aan­een­ge­scha­kel­de ket­ting van tui­nen, per­ken, boom­spie­gels en braak­lig­gen­de stuk­ken grond met kleur­rij­ke bloe­men waar insec­ten zoals bij­en en vlin­ders van hou­den. Hier­mee is er in Zwol­le extra voed­sel te vin­den voor bij­en en alle kleur­rij­ke bloe­men geven de stad ook een vro­lij­ke uit­stra­ling.
Groe­ne Loper Zwol­le
Het aan­leg­gen van het bloe­men­lint is één van de acti­vi­tei­ten die groe­ne ini­ti­a­tie­ven geza­men­lijk orga­ni­se­ren onder de para­plu van de Groe­ne Loper Zwol­le. De Groe­ne Loper Zwol­le heeft als mis­sie bewo­ners en bedrij­ven te betrek­ken bij natuur, land­schap en bio­di­ver­si­teit, ofwel hun eigen leef­om­ge­ving. Het idee is dat betrok­ken­heid bij de natuur, duur­zaam han­de­len en zorg­zaam omgaan met de natuur sti­mu­leert en zo bij­draagt aan de kwa­li­teit van de natuur en het land­schap in en rond Zwol­le.