Zak­boek voor de bij­en­tuin

Hel­der boek om een tuin, bal­kon en zelfs je buurt bij-vrien­­de­­lijk te maken van Bart Van­de­poe­le, Bru­no Remaut en Marc Ver­ach­tert — Draag je steen­tje bij aan het mili­eu en maak van je tuin een bij­vrien­de­lij­ke plek — Maak ken­nis met de belang­rijk­ste bij­en­soor­ten en de mooi­ste plan­ten en strui­ken die van je tuin een […]

Tuin helpt bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren

Een tuin gaat pas echt leven als er beest­jes in rond­schar­re­len. Stads­men­sen anno 2018 zijn soms geneigd elk levend wezen te zien als onge­dier­te dat moet wor­den bestre­den, met soms desa­streu­ze gevol­gen. Maar geluk­kig zien we steeds meer in dat enig dier­lijk leven er toch echt bij hoort. Ster­ker nog: bio­di­ver­si­teit – de ver­schei­den­heid aan […]

Zund­ert­se boom­kwe­kers zaai­en bloe­men voor bij­en en natuur­lij­ke vij­an­den

Zeven boom­kwe­kers van Treeport Zun­dert heb­ben dit jaar tus­sen hun gewas­sen stro­ken met een bloe­men­meng­sel gezaaid om bij­en en natuur­lij­ke vij­an­den op hun kwe­ke­rij te sti­mu­le­ren. Ook zijn braak­lig­gen­de gron­den bin­nen de gemeen­te Zun­dert inge­zaaid. De bloe­men­meng­sels zor­gen voor voed­sel en schuil­ge­le­gen­heid voor aller­lei insec­ten. Het bij­vrien­de­lij­ke bloe­men­meng­sel is beschik­baar gesteld door het pro­ject Bee […]

Bij­en weten Attrac­tie­park Tover­land te vin­den

In 2016 en 2017 is Tover­land het decor van een bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek in het kader van ‘Samen voor bij­en’. Het onder­zoek draagt bij aan het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit in het park en aan de leef­om­ge­ving voor wil­de bij­en en vlin­ders in de gehe­le pro­vin­cie. De eer­ste deel­re­sul­ta­ten zijn bekend en hoe­wel het park zeker een […]

Ensche­de inves­teert in meer bio­di­ver­si­teit en bij­en

Bij­en, hom­mels, vlin­ders en veel ande­re insec­ten zijn belang­rijk voor ons alle­maal. Zo bestui­ven bij­en en hom­mels ruim de helft van onze plan­ten. Daar­door zor­gen ze er uit­ein­de­lijk voor dat wij voed­sel heb­ben. Zon­der bij­en en hom­mels zou­den we bij­voor­beeld zo goed als geen groen­te en fruit meer heb­ben. Toch gaat het niet goed met onze […]

Bij­en­sterf­te in Lim­burg wordt terug­ge­dron­gen

Ruim de helft van de 358 soor­ten bij­en en hom­mels die in Neder­land voor­ko­men, wordt bedreigd. Van­we­ge de hoge bij­en­sterf­te in de pro­vin­cie Lim­burg, is Attrac­tie­park Tover­land sinds janu­a­ri het decor van een bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek in het kader van het pro­ject ‘Samen voor Bij­en’. Het eind vorig jaar geor­ga­ni­seer­de sym­po­si­um ‘Lim­bur­gers bij­een voor bij­en’, was het […]

Wil­de bloe­men voor bij­en in De Kem­pen

Het gaat gelei­de­lijk aan een beet­je beter met de bij­en. De Kem­pen­ge­meen­ten doen er nog een schep­je boven­op. Zij gaan 20.000 strui­ken en bomen plaat­sen en 4,5 hec­ta­re aan ber­men inzaai­en met wil­de bloe­men.  Daar­mee moe­ten bij­en weer iets mak­ke­lij­ker aan stuif­meel en nec­tar kun­nen komen. Het pro­ject ‘Bloei­en­de Kem­pen’ kost een ton. De pro­vin­cie betaalt […]

De ont­wik­ke­ling van een regi­o­naal Bij­en­land­schap in Zuid-Hol­land

Samen met bur­gers, bedrijfs­le­ven, boe­ren en over­he­den ont­wik­ke­len Alter­ra, EIS Ken­nis­cen­trum Insec­ten en de Vlin­der­stich­ting een regi­o­naal Bij­en­land­schap in de regio Zoe­ter­wou­de in Zuid-Hol­­land. Dit pro­ject maakt onder­deel uit van het samen­wer­kings­ver­band Groe­ne Cir­kels, tus­sen pro­vin­cie Zuid-Hol­­land, Hei­ne­ken en Alter­ra, dat als doel heeft het ont­wik­ke­len van een kli­maat­neu­tra­le brou­we­rij, een duur­za­me eco­no­mie én een […]

Wil­de bij­en dra­gen bij aan een bete­re bestui­ving in de fruit­teelt

Wil­de bij­en dra­gen bij aan een bete­re bestui­ving in de fruit­teelt en een hoge­re winst: 10 mil­joen euro per jaar in de peren­teelt en ruim 5 mil­joen in de teelt van aard­bei­en. Dat in het wild leven­de bij­en en zweef­vlie­gen bij­dra­gen aan de bestui­ving van fruit­ge­was­sen, was al lang bekend. Maar in wel­ke mate ze […]

Natu­ra­lis lan­ceert Bij­en­ra­dar

Koos Bies­meij­er, bij­en­ex­pert en weten­schap­pe­lijk direc­teur van Natu­ra­lis, gaf zon­dag­mor­gen in het radio­pro­gram­ma Vroe­ge Vogels het start­sein voor het onder­zoeks­pro­ject Bij­en­ra­dar, waar­voor deel­na­me van het publiek nodig is. “We moe­ten weten hoe het met bij­en en bestui­ving gaat en nu kan ieder­een daar­mee hel­pen via www.bijenradar.nl,” zegt hij. Bies­meij­er bena­drukt dat bij­en belang­rijk zijn: “Ze […]