Heel Zuid-Hol­land op de bres voor de bij

Gede­pu­teer­de Han Weber van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en wet­hou­ders van vijf gemeen­ten ont­vin­gen op 24 maart 2016 hun eigen ‘adop­tie­bij’ uit han­den van Lai­la Dries­sen, bur­ge­mees­ter van Lei­der­dorp en voor­zit­ter van de Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap.
Het uit­rei­ken van adop­tie­bij­en bij Natu­ra­lis is de start van de cam­pag­ne om de omstan­dig­he­den voor wil­de bij­en en ande­re bestui­vers in Zuid-Hol­land merk­baar te ver­be­te­ren. Het komen­de jaar kan het publiek deel­ne­men aan uit­een­lo­pen­de acti­vi­tei­ten, van excur­sies tot cur­sus­sen, om te erva­ren wat men zelf kan doen om de omge­ving bij­vrien­de­lijk te maken.
Bestui­vers nodig voor ons voed­sel
Het gaat niet goed met de bestui­vers. Door­dat ons land­schap steeds een­to­ni­ger en min­der bloem­rijk wordt kun­nen ze slecht aan voed­sel komen en vin­den ze min­der plek­ken om te nes­te­len. “Meer dan 70% van ons groen­te en fruit is afhan­ke­lijk van bestui­ving. Daar gaan mil­jar­den in om”, gaf Koos Bies­meij­er, weten­schap­pe­lijk direc­teur van Natu­ra­lis, in een kor­te pre­sen­ta­tie aan om het belang van deze insec­ten te dui­den.
Bij­vrien­de­lij­ke pro­vin­cie
Dat het onder­werp leeft is wel dui­de­lijk, met 160 deel­ne­mers aan de bij­een­komst en 22 par­tij­en die de visie Bij­en­land­schap onder­te­ken­den. Pro­vin­cie Zuid-Hol­land, gemeen­ten, Rijks­wa­ter­staat, Arche­on, imker­ver­e­ni­gin­gen, Natu­ra­lis, Alter­ra, EIS Ken­nis­cen­trum Insec­ten, De Groe­ne Kla­ver, Fonds 1818, Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, Zuid-Hol­lands Land­schap, De Vlin­der­stich­ting, en het IVN onder­stre­pen zo dat zij bij­dra­gen aan het ver­be­te­ren van de omstan­dig­he­den voor bij­en en hom­mels. Dit doen zij door meer voed­sel en nest­ge­le­gen­heid te bie­den, het land­schap aan­trek­ke­lij­ker en kleur­rij­ker te maken en door behoed­zaam om te gaan met che­mi­sche mid­de­len. Het net­werk rond­om de Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap groeit. “En dat is hard nodig”, zo vindt ook gede­pu­teer­de Han Weber van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. “Het belang van de bij voor de bio­di­ver­si­teit is enorm. De pro­vin­cie inves­teert hier ook echt in. Laten we samen van Zuid-Hol­land de meest bij­vrien­de­lij­ke pro­vin­cie maken.”
Alle gemeen­ten een eigen bij
De zes ver­schil­len­de adop­tie­bij­en zijn tij­dens een nul­me­ting in 2015 aan­ge­trof­fen op grond­ge­bied van de Pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de gemeen­ten Zoe­ter­meer, Lei­der­dorp, Lei­den, Alp­hen aan den Rijn en Zoe­ter­wou­de. Het is de bedoe­ling dat de aan­tal­len van deze bij­en tij­dens de twee­de meting in 2018 omhoog zijn gegaan door alle bij­vrien­de­lij­ke acti­vi­tei­ten die nu ont­plooid wor­den.
Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap
In de Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap werkt een groot aan­tal par­tij­en samen aan een bij­en­land­schap in het Land van Wijk en Wou­den. Ander beheer en een bij­vrien­de­lij­ke inrich­ting moe­ten zor­gen voor een net­werk van ver­bin­din­gen met vol­doen­de voed­sel en nest­ge­le­gen­heid voor bestui­ven­de insec­ten. De Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap is voort­ge­ko­men uit Groe­ne Cir­kels, het samen­wer­kings­ver­band van Hei­ne­ken, pro­vin­cie Zuid-Hol­land en ken­nis­in­sti­tuut Alter­ra Wage­nin­gen UR, gericht op een kli­maat­neu­tra­le Hei­ne­ken-brou­we­rij, een duur­za­me eco­no­mie en een aan­ge­na­me leef­om­ge­ving in de regio Zoe­ter­wou­de.
Bron: Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap