Gemeen­te Alp­hen werkt mee aan ‘bij-vrien­de­lij­ke­re’ omge­ving

De gemeen­te Alp­hen aan den Rijn doet actief mee aan de gro­te regi­o­na­le cam­pag­ne die laatst is gelan­ceerd door de Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap.
Onder de slo­gan “Bee Friend­ly” wordt inge­zet voor een ‘bij-vrien­de­lij­ker’ omge­ving. Dit om de bij­en­sterf­te tegen te gaan die de voed­sel­ke­ten bedreigt.
De Groe­ne Cir­kel heeft al veel plaat­se­lij­ke over­he­den, bedrij­ven en bur­gers ach­ter zich en breidt dit net­werk steeds ver­der uit.
Gemeen­te Alp­hen aan den Rijn heeft Mar­cel van der Veen, regis­seur bij de afde­ling Beheer Open­ba­re Ruim­te, inge­zet om goe­de leef­om­stan­dig­he­den voor wil­de bij­en te rea­li­se­ren. Van der Veen zegt dat er op dit moment wordt geke­ken wat er daad­wer­ke­lijk nodig is. “Het is ook een bewust­wor­dings­pro­ces bij ons­zelf.”
De gemeen­te ont­wik­kelt door bij-vrien­de­lijk maai­be­heer bloem­rij­ke ber­men en par­ken en is part­ner in de Bee­de­al Bos­koop. Samen met onder meer de kwe­kers wordt daar geke­ken naar bete­re leef­om­stan­dig­he­den voor bestui­vers.
Arche­on
Muse­um­park Arche­on heeft een func­tie als Bed & Break­fast voor veel insec­ten en vormt een ver­bin­ding tus­sen stad en pol­der. Dit is moge­lijk door het zeer diver­se land­schap en het ont­bre­ken van kunst­mest en insec­ten­ver­del­gers. Er wordt actief gewerkt aan het opti­ma­li­se­ren van het leef­kli­maat voor bij­en en vlin­ders.
Op kor­te ter­mijn wordt een door­gang van plan­ten met veel nec­tar en pol­len gemaakt naar de ingang van het muse­um­park. Hier komen bij­en op af. Ook wordt in het park het pro­gram­ma over de geschie­de­nis van de bij ver­der uit­ge­werkt.
Avi­fau­na
Vogel­park Avi­fau­na doet mee met een excur­sie over bij­en en imke­rij. Door het park heen zijn klei­ne insec­ten­ho­tels, ook een in de vogel­vrien­de­lij­ke tuin. Bin­nen­kort komt daar een gro­ter bij­en­ho­tel bij.
Avi­fau­na tui­niert insect- en mili­eu­vrien­de­lijk door geen gif of kunst­mest te gebrui­ken en er zijn nec­tar­plan­ten aan­ge­plant. Met publieks­ac­ti­vi­tei­ten over dier­vrien­de­lijk tui­nie­ren wordt aan­dacht besteed aan natuur­be­houd ‘voor je deur’.
Bron: Alpens.nl