Bewo­ners van Akkrum en Nes vra­gen aan­dacht voor open­baar groen

Akkrum-Oost en Nes komen met een ‘groenplan’. Het gaat om een totaal­plan van groe­ne ele­men­ten zoals bomen, strui­ken, hagen en fruit­bo­men. Ook de inrich­ting van par­ken, stra­ten, bank­jes en speel­voor­zie­nin­gen is hier onder­deel van. De aan­lei­ding voor dit pro­ject is de nieu­we dorps­vi­sie van Akkrum-Nes. Daar­in vra­gen de bewo­ners van de dor­pen aan­dacht voor open­baar […]

Actie­ve inbreng van Utrecht­se bewo­ners bij (nieuw) groen in de wijk

De afge­lo­pen maan­den is door gemeen­te Utrecht en bewo­ners gewerkt aan het wijk­groen­plan Zuid, een wen­sen­lijst van groe­ne pro­jec­ten afkom­stig van bewo­ners. Zo leg­gen bewo­ners in Hoo­g­ra­ven enke­le moes­tui­nen aan, het groe­ne gebied rond­om de sin­gel krijgt een opknap­beurt, enke­le stra­ten wor­den opge­frist met nieuw groen en langs de kale Opaal­weg komt een mooie park­strook. […]

Vlaar­ding­se bewo­ners betrok­ken bij groe­ne inrich­ting

Bij nieu­we en ver­nieuw­de wonin­gen, win­kels en basis­scho­len hoort ook een nieu­we inrich­ting van het groen in de wijk. De gemeen­te Vlaar­din­gen vraagt bewo­ners om via de gemeen­te­lij­ke web­si­te mee te den­ken over de inrich­ting van drie bre­de groen­stro­ken die als lan­ge groe­ne vin­gers van­af Park ’t Nieu­we­lant (Bab­bers­pol­der) de wijk in lopen. Een roman­ti­sche […]

Ede orga­ni­seert ver­schil­len­de groe­ne­ve­ne­men­ten voor bewo­ners en toe­ris­ten

De maand mei staat in het teken van groen in Ede. Met ‘Beleef het groen!’ kun­nen Edena­ren en bezoe­kers tij­dens ver­schil­len­de eve­ne­men­ten genie­ten van het groen in en bui­ten de stad. ‘Beleef het groen!’ wordt gehou­den van 25 tot en met 28 mei met de INSEC­TEN­ex­pe­rien­ce. Deze samen­wer­king tus­sen de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Cine­mec laat […]

Roer­mond daagt bewo­ners en bedrij­ven uit om omge­ving te ver­groe­nen

De gemeen­te Roer­mond daagt de Roer­mond­se tuin­lief­heb­bers al weer voor het 7de jaar op rij uit om hun voor­tuin, zij­tuin, bedrijfs­tuin, bal­k­on­tuin of gevel­tuin aan te mel­den. De gemeen­te wil hier­mee sti­mu­le­ren dat meer inwo­ners hun tuin ver­fraai­en en daar­mee een bij­dra­ge leve­ren aan het ver­be­te­ren van het woon­ge­not in de eigen wijk. De voor­tuin […]

Bewo­ners van de Enk­hui­zen­se Vis­sers­dijk wil­len meer bomen

Het col­le­ge van Enk­hui­zen heeft beslo­ten meer bomen aan de her­in­ge­rich­te Vis­sers­dijk te laten plan­ten. De smal­le Vis­sers­dijk is vol­gens de gemeen­te niet bij uit­stek een geschik­te straat om veel bomen te plaat­sen, maar na een schrif­te­lij­ke raad­ple­ging bleek dat de mees­te bewo­ners de bezwa­ren ech­ter voor lief nemen. In 2009 werd beslo­ten een twee­tal […]

Nij­me­gen prik­kelt bewo­ners om hun woon­om­ge­ving groen te maken

Gemeen­te Nij­me­gen infor­meert haar bewo­ners onder het mom van ‘Ooit gedacht om uw huis groen te maken?’ over kli­maat­ver­an­de­ring en duur­zaam­heid. Kli­maat­ver­an­de­ring of niet, er val­len steeds meer hef­ti­ge regen­bui­en en de zomers zijn soms tro­pisch warm. Voor­al in de stad is dat goed te mer­ken. Rio­len lopen over, stra­ten staan blank en bij zomer­se […]

Bewo­ners Nun­speet vin­den open­baar groen belang­rijk

Een woon­wijk wordt leef­baar­der met kwa­li­ta­tief goed open­baar groen,voldoende par­keer­plaat­sen en uit­da­gen­de speel­plek­ken. Daar hech­ten de bewo­ners van Nun­speet veel waar­de aan. De wen­sen zijn door de gemeen­te geho­no­reerd en ver­pakt in een inte­gra­le wijkaan­pak. Het start­schot voor de uit­voe­ring werd gis­ter­mid­dag gege­ven door wet­hou­der Edward van der Geest en de direc­teur van woon­stich­ting Omnia […]

Bewo­ners Vleu­ter­wei­de wil­len groe­ne wijk

Op 30 augus­tus 2010 nam wet­hou­der Frits Lint­mei­er van de gemeen­te Utrecht, namens wet­hou­der Mir­jam de Rijk, op fees­te­lij­ke wij­ze hand­te­ke­nin­gen van bewo­ners en vele aan­be­ve­lings­brie­ven van scho­len, kin­der­dag­ver­blij­ven en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties in ont­vangst voor de groe­ne­re vinex­wijk Vleu­ter­wei­de. De ini­ti­a­tief­groep ver­za­mel­de de hand­te­ke­nin­gen, omdat de wijk kaal en mono­toon is inge­richt wat betreft het groen. […]

Beek opent groe­ne leef­ruim­te voor haar bewo­ners

Op zater­dag 26 juni wordt de groe­ne speel- en ont­moe­tings­plek aan de Gel­der­horst­laan in Beek (Gel­der­land) fees­te­lijk geo­pend door wet­hou­der Lei­dy van der Aalst. Tij­dens de ope­ning maakt zij ook de naam van het ter­rein bekend. Op de speel- en ont­moe­tings­plek kan de jeugd naar har­ten­lust spe­len, ver­stop­pen, klau­te­ren, ren­nen, uit­rus­ten, hut­ten bou­wen, een bal­le­tje […]