Gra­tis gevel­tuin voor bewo­ners Arn­hem­se bin­nen­stad

De gemeen­te Arn­hem en het  Bewo­ners­plat­form Bin­nen­stad Arn­hem bie­den een aan­tal gra­tis gevel­tui­nen aan. Met als doel om de bin­nen­stad gezel­li­ger te maken en het soci­a­le con­tact tus­sen de bewo­ners te sti­mu­le­ren. Bin­nen­stad­be­wo­ners kun­nen een gevel­tuin krij­gen van 2 meter breed bij 30cm diep (in het voet­gan­gers­ge­bied) tot 45cm diep (bui­ten het voet­gan­gers­ge­bied). Het bewo­ners­plat­form […]

Gent­se bewo­ners en ver­e­ni­gin­gen actief met het plan­ten van bomen

Bur­gers en ver­e­ni­gin­gen zijn in de Bel­gi­sche gemeen­te Gent de afge­lo­pen dagen actief met het plan­ten van bomen geweest. Op ver­schil­len­de loca­ties wer­den hon­der­den bomen geplant. Met als reden de gemeen­te bij te staan om haar doel, 15.000 nieu­we bomen te plan­ten, te rea­li­se­ren. In de peri­o­de van mei 2009 tot mei 2010 wil de […]

Bewo­ners Nij­me­gen stel­len mani­fest ‘Groene men­sen Wen­sen’ op

Ver­ont­rus­te inwo­ners van Nij­me­gen heb­ben samen een ‘Bewonersmanifest’ opge­steld waar­in zij hun zor­gen uiten omtrent het groen­be­leid van de gemeen­te Nij­me­gen. Het mani­fest bevat ook ‘groene’ voor­stel­len om het ‘Groen’ in Nij­me­gen in de toe­komst beter mee te kun­nen laten wegen in de belan­gen­af­we­gin­gen die steeds plaats­vin­den. Bou­de­wijn Cor­s­ti­aen­sen van Stich­ting Natu­ra­ma schrijft op de […]

Bewo­ners Parkzij­de mas­saal aan de groe­ne daken

Gro­nin­gen — Op de loca­tie van de voor­ma­li­ge voet­bal­vel­den van FC Gro­nin­gen is een nieu­we buurt gere­a­li­seerd. De bewo­ners van de Parkzij­de heb­ben de han­den ineen gesla­gen en mas­saal groe­ne daken aan­ge­legd op de schu­ren van de wonin­gen. Ini­ti­a­tief­ne­mer Enne Feenstra wist alle ande­re 11 bewo­ners van het blok aan de Parkzij­de te moti­ve­ren om […]

Bewo­ners kie­zen speel­plein of groen­plein

Wil je dat het Mau­ve­plein een speel­plein of een groen­plein wordt? Wel­ke bomen zie je graag op het plein? Wat voor speel­toe­stel­len heb­ben je voor­keur? En welk straat­meu­bi­lair? Deze vra­gen kre­gen de bewo­ners van de Mau­ve­buurt in de wijk Oud Kris­pijn in Dord­recht voor­ge­legd. Zij moch­ten eind vorig jaar stem­men via inter­net over de inrich­ting […]