Bewo­ners van de Enk­hui­zen­se Vis­sers­dijk wil­len meer bomen

Het col­le­ge van Enk­hui­zen heeft beslo­ten meer bomen aan de her­in­ge­rich­te Vis­sers­dijk te laten plan­ten. De smal­le Vis­sers­dijk is vol­gens de gemeen­te niet bij uit­stek een geschik­te straat om veel bomen te plaat­sen, maar na een schrif­te­lij­ke raad­ple­ging bleek dat de mees­te bewo­ners de bezwa­ren ech­ter voor lief nemen.

In 2009 werd beslo­ten een twee­tal bomen te plaat­sen van­we­ge ver­schil­len­de bezwa­ren tegen te veel bomen op deze smal­le straat. Van­uit de bewo­ners werd onlangs ech­ter opnieuw actie onder­no­men om toch meer­de­re bomen te plaat­sen. De pro­ject­lei­ding heeft daar­op in over­leg met het gemeen­te­be­stuur een brief met ant­woord­strook opge­steld waar­op de bewo­ners hun mening (over het wel of niet plaat­sen van meer bomen) kon­den geven. 46 bewo­ners heb­ben de brief gere­tour­neerd en hier­uit blijkt dat 28 bewo­ners voor meer bomen zijn, tegen­over 18 inzen­ders die tegen zijn. 

 


Bron:
Webregio.nl