Actie­ve inbreng van Utrecht­se bewo­ners bij (nieuw) groen in de wijk

De afge­lo­pen maan­den is door gemeen­te Utrecht en bewo­ners gewerkt aan het wijk­groen­plan Zuid, een wen­sen­lijst van groe­ne pro­jec­ten afkom­stig van bewo­ners. Zo leg­gen bewo­ners in Hoo­g­ra­ven enke­le moes­tui­nen aan, het groe­ne gebied rond­om de sin­gel krijgt een opknap­beurt, enke­le stra­ten wor­den opge­frist met nieuw groen en langs de kale Opaal­weg komt een mooie park­strook.

In Lunet­ten wordt de As Mus­ke­ton in het cen­trum groe­ner, zal een aan­tal ste­ni­ge bin­nen­ter­rei­nen wor­den opge­knapt en wordt een dam in het inun­da­tie­ka­naal ver­wij­derd zodat de door­stro­ming en daar­mee de water­kwa­li­teit van het Lunet­ten­se water ver­be­tert. Ook ont­staat zo een lan­ge kano­rou­te en kun­nen we vol­gend jaar bij­na hele­maal rond­om Lunet­ten kanoën.

€ 2,2 mil­joen extra voor groen
Bin­nen de Wijk­groen­plan­nen maken wijk­be­wo­ners vol­op gebruik van de moge­lijk­he­den om de groen­voor­zie­nin­gen in hun woon­om­ge­ving uit te brei­den of te ver­be­te­ren. Groen staat in Utrecht hoog op de agen­da van het gemeen­te­be­stuur. In deze Col­le­ge­pe­ri­o­de is van­uit het col­le­ge­pro­gram­ma “Groen, Open en Soci­aal” jaar­lijks € 2,2 mil­joen extra inge­zet voor een ver­de­re ver­ster­king van het Groen in en om de stad en voor het uit­voe­ren van de wijk­groen­plan­nen.

Wet­hou­der: “Groen is belang­rijk voor de leef­baar­heid“
Mir­jam de Rijk, wet­hou­der Groen: “Groen is belang­rijk voor de leef­baar­heid van de stad, en daar­om inves­teert dit col­le­ge een extra bedrag van € 420.000 per wijk om groe­ne pro­jec­ten moge­lijk te maken. Om groen aan te leg­gen waar bewo­ners behoef­te aan heb­ben, waar kin­de­ren in kun­nen spe­len, bewo­ners zelf gekweek­te toma­ten kun­nen pluk­ken en waar ze kun­nen pick­nic­ken in de zon. Er ligt hier een gewel­dig plan voor de wijk dat we samen met de wijk­be­wo­ners van Zuid heb­ben gemaakt. Ik ben trots op de samen­wer­king, en die houdt niet op bij dit plan. Ook bij de uit­voe­ring en het beheer van de pro­jec­ten zul­len we als gemeen­te samen optrek­ken met de bewo­ners.“

Du
urza­me groe­ne stad
Utrecht streeft naar een duur­za­me groe­ne stad, waar iede­re inwo­ner op loop­af­stand kan genie­ten van een park of plant­soen. Het eer­ste pro­ject in Hoo­g­ra­ven wordt in novem­ber van dit jaar uit­ge­voerd met het plan­ten van bomen aan de Opaal­weg.

Bron:
Gemeen­te Utrecht
——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.