Groen­Links Amster­dam West wil extra post­ze­gel­park voor bewo­ners

Dins­dag 18 decem­ber besluit de deel­raad van Amster­dam West over de toe­komst van de open­ba­re ruim­te in de Bel­la­­my- en Bor­ger­buurt. Groen­Links Amster­dam West is blij dat er meer open­ba­re ruim­te wordt gecreëerd. Woord­voer­der Yvet­te Hof­man van open­ba­re ruim­te: “Door het ver­plaat­sen van par­keer­plaat­sen naar de nieu­we gara­ges onder het Bel­la­my­plein ont­staat er meer ruim­te […]

Bewo­ners uit Epse gaan zelf groen onder­hou­den

Bewo­ners uit Epse star­ten bin­nen­kort zelf met het onder­hou­den van het open­baar groen in hun buurt. Samen met de gemeen­te en het Soci­aal Cul­tu­reel Werk heb­ben zij plan­nen gemaakt voor het groen aan de Epse­renk en de Smeens­kamp en omge­ving. De gemeen­te Lochem onder­houdt het groen en werkt hier­in samen met groen­aan­ne­mers. Steeds vaker biedt […]

Pro­ject ‘Boom in de voor­tuin’ voor Weert­se bewo­ners

De gemeen­te Weert, win­naar van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le, vindt het belang­rijk dat de stad nog groe­ner wordt en wil daar­om graag bewo­ners bij de Groen­ste stad betrek­ken. Hier­voor start een nieuw pro­ject: Boom in de voor­tuin. Met dit pro­ject wil de gemeen­te 3.000 bomen door par­ti­cu­lie­ren laten plan­ten in de komen­de vijf­tien jaar. Van­af woens­dag […]

Zoe­ter­meer sti­mu­leert bewo­ners hun tui­nen en bal­kons te ver­groe­nen

Meer natuur­lij­ke, dus mili­eu­vrien­de­lij­ke tui­nen en bal­kons. Dat moe­digt de gemeen­te Zoe­ter­meer aan. Door mid­del van de prijs­vraag  “Hoe natuur- en mili­eu­vrien­de­lijk is uw tuin?” wil de gemeen­te aan­dacht vra­gen voor de inrich­ting van tui­nen en bal­kons in de stad. Min­der tegels en veel meer groen. In plaats van gras, strui­ken en bomen wor­den er […]

Bewo­ners Vaas­sen krij­gen geld voor beplan­ten en onder­houd groen

Buurt­be­wo­ners van de Bot­hastraat en de Smut­straat in Vaas­sen wil­len geza­men­lijk de groen­per­ken in hun omge­ving voor­zien van nieu­we beplan­ting en deze ook onder­hou­den. De gemeen­te Epe beloont dit ini­ti­a­tief met een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van 2500 euro. De groen­per­ken zijn in ver­val geraakt door weg­werk­zaam­he­den. De gemeen­te zou deze per­ken weer aan­pak­ken, maar buurt­be­wo­ners stel­den […]

Gemeen­te Maas­tricht biedt bewo­ners gra­tis work­shop tui­nie­ren aan

De gemeen­te Maas­tricht roept de bewo­ners van de Her­togs­in­gel op voor­al zelf een bij­dra­ge te leve­ren aan een groe­ne stad. Dat blijkt uit een uit­no­di­ging die ver­spreid is onder de bewo­ners van de sin­gel, een van de belang­rijk­ste door­gaan­de wegen van Maas­tricht. Aan de Her­togs­in­gel wer­den vorig jaar nieu­we bomen geplant nadat eer­der de meters­ho­ge […]

Bewo­ners Mid­del­burg wil­len open­baar groen behou­den

De bewo­ners van de Mid­del­burg­se bin­nen­stad krij­gen enke­le weken de tijd om zelf met ini­ti­a­tie­ven te komen zodat de gemeen­te niet gedwon­gen wordt om in het kader van de bezui­ni­gin­gen (8000 euro per jaar) de heg­ge­tjes langs de bin­nen­grach­ten te ver­wij­de­ren. Dit meldt de krant PZC. Gis­ter­avond, tij­dens de bij­een­komst van de Wijk­be­heer­groep Bin­nen­stad, bleek […]

Insec­ten moe­ten bewo­ners dich­ter bij natuur bren­gen

Op het dak van het Bel­gi­sche gemeen­te­huis in Molen­beek staan sinds gis­te­ren bij­en­kor­ven met plaats voor 200.000 bij­en. In juni krij­gen de buurt­be­wo­ners hun honing cadeau. Tege­lijk wor­den er 350 bomen geplant. De bewo­ners van Molen­beek komen te wei­nig in aan­ra­king met de natuur, vindt de sche­pen van Leef­mi­li­eu Jan Gypers (Open VLD). Daar­om hul­dig­de […]

Hen­ge­loos park moet gebrui­kers­park wor­den voor alle bewo­ners

Op 27 febru­a­ri 2012 vindt het kap­pen van de popu­lie­ren plaats op het eiland van park De Ble­ij­ke in Hen­ge­lo als voor­be­rei­ding op de werk­zaam­he­den voor ver­nieu­wing van het park. Park De Ble­ij­ke moet een echt gebrui­kers­park wor­den voor vele groe­pen uit de samen­le­ving, zowel jong als oud. De gemeen­te heeft van de pro­vin­cie sub­si­die […]

Bewo­ners van Zwol­se wijk wer­ken samen aan nieu­we groe­ne speel­plek

Kin­de­ren en ouders wer­ken in de Die­zer­poort in Zwol­le samen aan het ont­werp van een leu­ke aan­trek­ke­lij­ke groe­ne speel­plek aan de Kas­tan­je­s­traat. Afge­lo­pen novem­ber was de eer­ste cre­a­tie­ve ses­sie. Woens­dag 18 janu­a­ri vond de twee­de bij­een­komst plaats. Hier werd het ont­werp gepre­sen­teerd waar­in alle wen­sen van de kin­de­ren en ouders die zij in de eer­ste […]