Bewo­ners Vleu­ter­wei­de wil­len groe­ne wijk

Op 30 augus­tus 2010 nam wet­hou­der Frits Lint­mei­er van de gemeen­te Utrecht, namens wet­hou­der Mir­jam de Rijk, op fees­te­lij­ke wij­ze hand­te­ke­nin­gen van bewo­ners en vele aan­be­ve­lings­brie­ven van scho­len, kin­der­dag­ver­blij­ven en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties in ont­vangst voor de groe­ne­re vinex­wijk Vleu­ter­wei­de.

De ini­ti­a­tief­groep ver­za­mel­de de hand­te­ke­nin­gen, omdat de wijk kaal en mono­toon is inge­richt wat betreft het groen.

De bewo­ners wil­len de gemeen­te atten­de­ren op het gebrek aan bij­voor­beeld groen­blij­vend groen en vari­a­tie in hees­ters en bomen zodat flo­ra en fau­na een kans krij­gen voor vogels en insec­ten. Maar ook voor de vele kin­de­ren wil de groep meer groen, zodat de kin­de­ren opgroei­en in een groe­ne omge­ving waar ze graag spe­len en bewe­gen.

Het is afwach­ten wat de gemeen­te Utrecht met dit ini­ti­a­tief gaat doen voor deze vinex­wijk. De ini­ti­a­tief­groep hoopt dat hun actie leidt tot meer en geva­ri­eerd groen in de wijk.