Beek opent groe­ne leef­ruim­te voor haar bewo­ners

Op zater­dag 26 juni wordt de groe­ne speel- en ont­moe­tings­plek aan de Gel­der­horst­laan in Beek (Gel­der­land) fees­te­lijk geo­pend door wet­hou­der Lei­dy van der Aalst. Tij­dens de ope­ning maakt zij ook de naam van het ter­rein bekend.

Op de speel- en ont­moe­tings­plek kan de jeugd naar har­ten­lust spe­len, ver­stop­pen, klau­te­ren, ren­nen, uit­rus­ten, hut­ten bou­wen, een bal­le­tje trap­pen, op stap­ste­nen over het water lopen en klet­sen te mid­den van natuur­lij­ke speel­aan­lei­din­gen. Maar ook voor de vol­was­se­nen is er vol­op gele­gen­heid om te wan­de­len, te strui­nen, op een bank­je te zit­ten, te pick­nic­ken en/of elkaar te ont­moe­ten.

Op zoek naar een naam
Het ter­rein heeft nog geen naam. Deze wordt tij­dens de ope­ning bekend­ge­maakt. Buurt­be­wo­ners zijn gevraagd ori­gi­ne­le namen aan te dra­gen. Onder de inzen­din­gen kiest het col­le­ge de win­nen­de naam. De inzen­der van deze naam wint een cadeau­bon en de nieu­we naam komt later op het nog te plaat­sen infor­ma­tie­bord te staan.

Buurt betrok­ken bij ont­werp
Het ont­werp is in nauw over­leg met de buurt tot stand geko­men. Bureau Natuur­lijk Groen heeft de eer­ste ideeën ver­werkt. Het defi­ni­tie­ve ont­werp en de aan­leg zijn ver­zorgd door Groen­be­drijf De Over­haag. De afge­lo­pen maan­den is door dat­zelf­de bedrijf, met onder­steu­ning van de buurt­be­wo­ners op werk­za­ter­da­gen, hard gewerkt aan de aan­leg van het ter­rein. Ook bij het toe­kom­sti­ge onder­houd en beheer wor­den de buurt­be­wo­ners betrok­ken.

De bouw van de speel­plek is mede moge­lijk gemaakt door financiële bij­dra­gen van Euro­pa, de pro­vin­cie Gel­der­land, Oos­ter­poort Woon­com­bi­na­tie en het Volks­huis­ves­tings­fonds Ubber­gen.

Bron:
Gemeen­te Ubber­gen