Ede orga­ni­seert ver­schil­len­de groe­ne­ve­ne­men­ten voor bewo­ners en toe­ris­ten

De maand mei staat in het teken van groen in Ede. Met ‘Beleef het groen!’ kun­nen Edena­ren en bezoe­kers tij­dens ver­schil­len­de eve­ne­men­ten genie­ten van het groen in en bui­ten de stad.

‘Beleef het groen!’ wordt gehou­den van 25 tot en met 28 mei met de INSEC­TEN­ex­pe­rien­ce. Deze samen­wer­king tus­sen de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Cine­mec laat op een fas­ci­ne­ren­de, inspi­re­ren­de, veel­zij­di­ge en won­der­lij­ke manier ken­nis maken met de wereld van insec­ten.

Dag van het Park
Ede viert de nati­o­na­le Dag van het Park op zater­dag 28 mei. Ont­dek en beleef het groen in de stad op Land­goed Kern­hem en in het Proos­dij­park (Open dag Veld­hui­zen).

Op het land­goed Kern­hem (Kern­hem­se­weg) zijn van 11.00 — 17.00 uur aller­lei leu­ke acti­vi­tei­ten, zoals een streek­pro­duc­ten­markt, een sur­vi­val­baan en rond­lei­din­gen door de natuur. Huis Kern­hem is de hele dag vrij toe­gan­ke­lijk.

Het Proos­dij­park wordt van 13.00 — 18.00 uur over­ge­no­men door pira­ten. Tij­dens de Open dag Veld­hui­zen is er van alles te bele­ven in het park met onder ande­re work­shops dan­sen en djem­bé, sport en spel, schmin­ken, een band en living sta­tu­es. Er rij­den twee trein­tjes door de wijk om bezoe­kers gra­tis te ver­voe­ren. Kijk voor het vol­le­di­ge pro­gram­ma op open­dag Veld­hui­zen »

Enten­te Flo­ra­le fiets­rou­te
Op 28 mei wordt ook offi­ci­eel de Enten­te Flo­ra­le fiets­rou­te gelan­ceerd. Vorig jaar heeft Ede zil­ver gewon­nen in de Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie, de ver­kie­zing tot groen­ste stad. De fiets­rou­te leidt langs alle groe­ne loca­ties  die de jury vorig jaar heeft gezien bij de beoor­de­ling. De rou­te is te down­lo­a­den op Er op uit in Ede en ver­krijg­baar bij ver­schil­len­de opstap­pun­ten.

Vroe­ge Vogel­con­cert
‘Beleef het groen!’ wordt op zon­dag 29 mei afge­slo­ten met het Vroe­ge vogel­con­cert in Nati­o­naal Park de Hoge Velu­we. Het park opent deze dag extra vroeg, om de bezoe­kers gele­gen­heid te geven te genie­ten van de ont­wa­ken­de natuur. Bij de fun­da­men­ten van het Gro­te Muse­um ver­zorgt Quar­tet Qui­neti­que een samen­spel tus­sen de vogels en hen­zelf. Een uniek con­cert op een bij­zon­de­re loca­tie.Meer infor­ma­tie en reser­ve­ren » 

Alle eve­ne­men­ten van ‘Beleef het groen!’ zijn terug te vin­den op Ede City­mar­ke­ting »

Bron:
Gemeen­te Ede