Bewo­ners van Akkrum en Nes vra­gen aan­dacht voor open­baar groen

Akkrum-Oost en Nes komen met een ‘groenplan’. Het gaat om een totaal­plan van groe­ne ele­men­ten zoals bomen, strui­ken, hagen en fruit­bo­men. Ook de inrich­ting van par­ken, stra­ten, bank­jes en speel­voor­zie­nin­gen is hier onder­deel van. De aan­lei­ding voor dit pro­ject is de nieu­we dorps­vi­sie van Akkrum-Nes. Daar­in vra­gen de bewo­ners van de dor­pen aan­dacht voor open­baar groen.

Land­schaps­be­heer Fries­land is de trek­ker van dit ‘Doarpen yn’t Grien’ pro­ject en zij vroe­gen hier­voor sub­si­die aan bij de pro­vin­cie via Plattelânsprojekten. Het gebied­s­plat­form Plattelânsprojekten Noard­west Fryslân beoor­deelt het pro­ject posi­tief. Land­schaps­be­heer Fries­land kan een sub­si­die­be­drag van € 21.166 ver­wach­ten. De tota­le kos­ten van het pro­ject zijn € 42.333. 
 

Dorps­be­wo­ners vor­men groen­co­mis­sie
De dor­pen wil­len ook de ver­vui­ling van de open­ba­re ruim­te aan­pak­ken. Dorps­be­wo­ners vor­men een groen­com­mis­sie. Deze com­mis­sie maakt het groen­plan. Land­schaps­be­heer Fries­land werkt samen met de groen­com­mis­sie het plan ver­der uit. Tij­dens de ont­wik­ke­ling van het plan is er afstem­ming met ver­schil­len­de par­tij­en, zoals de gemeen­te en ter­reinei­ge­na­ren. De groen­com­mis­sie en Land­schaps­be­heer Fries­land pre­sen­te­ren het plan ver­vol­gens aan alle dorps­be­wo­ners. Deze kun­nen rea­ge­ren op het plan. Met de inbreng van de bewo­ners stelt de Dorps­be­lan­gen­ver­e­ni­ging het groen­plan vast.

Uit­voe­ring
De dorps­be­wo­ners hel­pen Land­schaps­be­heer Fries­land bij de uit­voe­ring. Land­schaps­be­heer orga­ni­seert een aan­tal werk­da­gen waar­bij de bewo­ners hel­pen met groen aan­plan­ten. Land­schaps­be­heer en de gemeen­te zor­gen daar­bij voor de voor­be­rei­ding, gereed­schap en bege­lei­ding. Wan­neer moge­lijk voe­ren plaat­se­lij­ke onder­ne­mers gro­te­re werk­zaam­he­den uit, zoals het gra­ven van een poel of de aan­leg van wan­del­pa­den.

Bron:
Pro­vin­cie Fries­land

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.