Bewo­ners Nun­speet vin­den open­baar groen belang­rijk

Een woon­wijk wordt leef­baar­der met kwa­li­ta­tief goed open­baar groen,voldoende par­keer­plaat­sen en uit­da­gen­de speel­plek­ken. Daar hech­ten de bewo­ners van Nun­speet veel waar­de aan. De wen­sen zijn door de gemeen­te geho­no­reerd en ver­pakt in een inte­gra­le wijkaan­pak.

Het start­schot voor de uit­voe­ring werd gis­ter­mid­dag gege­ven door wet­hou­der Edward van der Geest en de direc­teur van woon­stich­ting Omnia Wonen. Doel van de wijkaan­pak is de leef­baar­heid in de buurt een ‘plus’ te geven. De tota­le kos­ten van de maat­re­ge­len bedra­gen ruim vier ton. 

Rea­li­se­ren van groe­ne parel en ach­ter­pa­den
Een belang­rijk ele­ment van de wijkaan­pak is een opwaar­de­ring van het open­baar groen, daar­bij is tevens een ver­bin­ding gelegd met het rea­li­se­ren van een aan­tal zoge­noem­de groe­ne parels en ach­ter­pa­den.

Bron:
de Sten­tor