Roer­mond daagt bewo­ners en bedrij­ven uit om omge­ving te ver­groe­nen

De gemeen­te Roer­mond daagt de Roer­mond­se tuin­lief­heb­bers al weer voor het 7de jaar op rij uit om hun voor­tuin, zij­tuin, bedrijfs­tuin, bal­k­on­tuin of gevel­tuin aan te mel­den.

De gemeen­te wil hier­mee sti­mu­le­ren dat meer inwo­ners hun tuin ver­fraai­en en daar­mee een bij­dra­ge leve­ren aan het ver­be­te­ren van het woon­ge­not in de eigen wijk. De voor­tuin is immers een visi­te­kaart­je van de straat. Daar­naast zorgt het aan­leg­gen en onder­hou­den van de tuin vaak voor meer con­tac­ten tus­sen buurt­be­wo­ners onder­ling. Dit bevor­dert de leef­baar­heid in de wijk. En als de tuin groen is inge­richt, dan heeft dat nog bij­ko­men­de voor­de­len:

- bij hevi­ge regen­val kan het water beter de grond in;
- de tuin biedt meer ver­koe­ling op war­me dagen;
- samen met de ande­re tui­nen en groen­stro­ken ont­staat er een gro­ter gebied waar het voor tal van plan­ten en die­ren heer­lijk toe­ven is.

Pro­ce­du­re
Door deel te nemen aan Toon uw Tuin, laten de inwo­ners zien dat ze trots zijn op hun tuin. De jury bekijkt de deel­ne­men­de tui­nen en selec­teert ver­vol­gens een aan­tal tui­nen die als voor­beeld die­nen voor de straat of wijk. De gese­lec­teer­de tui­nen wor­den in het najaar bekend­ge­maakt. De jury let met name op zaken als uit­stra­ling, voor­beeld­func­tie, bele­vings­waar­de, cre­a­ti­vi­teit en de mate van inpas­sing in de omge­ving. De tuin, groe­ne gevel of bal­kon moet zicht­baar zijn van­af de open­ba­re weg. De inschrij­vings­ter­mijn sluit op 1 juni 2011.

Wat kunt u win­nen?
Iede­re deel­ne­mer krijgt een atten­tie als dank voor zijn/haar tuin­vlijt en een uit­no­di­ging voor de slot­avond. Tij­dens die avond wor­den de waar­de­rings­prij­zen uit­ge­reikt en de tui­nen getoond. De jury pre­sen­teert haar resul­ta­ten en diver­se gast­spre­kers ver­zor­gen een inte­res­san­te lezing.