Nij­me­gen prik­kelt bewo­ners om hun woon­om­ge­ving groen te maken

Gemeen­te Nij­me­gen infor­meert haar bewo­ners onder het mom van ‘Ooit gedacht om uw huis groen te maken?’ over kli­maat­ver­an­de­ring en duur­zaam­heid. Kli­maat­ver­an­de­ring of niet, er val­len steeds meer hef­ti­ge regen­bui­en en de zomers zijn soms tro­pisch warm. Voor­al in de stad is dat goed te mer­ken. Rio­len lopen over, stra­ten staan blank en bij zomer­se hit­te is de tem­pe­ra­tuur in de stad al gauw negen gra­den hoger dan in het bui­ten­ge­bied.

De Nij­mee­g­se bewo­ner wordt door de gemeen­te geprik­keld hier iets aan te doen en zijn steen­tje aan bij te dra­gen.

Groe­ne daken
Hui­zen kun­nen let­ter­lijk groe­ner gemaakt wor­den door (plat­te) dak te voor­zien van een groe­ne daken of een dak­tuin. Dit is tevens een mooie manier om regen­wa­ter ver­traagt af te voe­ren. In de zomer zorgt een groen­dak ook voor ver­koe­ling, het bevor­dert de bio­di­ver­si­teit en het is natuur­lijk van boven­af gezien een ver­fraai­ing van uw leef­om­ge­ving.

Een groen­dak bestaat uit ver­schil­len­de lagen. Die zijn nodig om het dak te bescher­men tegen lek­ka­ges. Een goed aan­ge­legd groen­dak gaat tien­tal­len jaren lan­ger mee dan een tra­di­ti­o­neel dak. In het boek­je ‘Groe­ne daken, goe­de zaken’ is van alles over groen­da­ken in Nij­me­gen te vin­den en hoe deze aan te leg­gen.

Regen­wa­ter afkop­pe­len
Het regen­wa­ter dat nu op het dak valt gaat waar­schijn­lijk, zoals bij de mees­te hui­zen, via de regen­pijp naar het vuil­wa­ter­ri­ool. Een goe­de manier om het riool te ont­las­ten is het regen­wa­ter niet lan­ger op deze manier af te voe­ren. Dit noe­men we afkop­pe­len.

Afkop­pe­len kan op ver­schil­len­de manie­ren. Het regen­wa­ter kan opvan­gen wor­den in de eigen tuin. Dat kan boven­gronds door bij­voor­beeld een vij­ver of een ver­la­ging in het gras te maken. Het kan ook onder­gronds door een water­door­la­tend sys­teem aan te leg­gen. De voor­de­len van afkop­pe­len zijn dui­de­lijk: het riool wordt ont­last, het grond­wa­ter wordt aan­ge­vuld en de tuin krijgt meer water.
Een tuin met plan­ten biedt daar­naast de voor­keur boven een ver­har­de tuin. In een tuin met plan­ten kan het regen­wa­ter door het grond­wa­ter wor­den opge­no­men in plaats van dat het wordt afge­voerd naar het riool.

Sub­si­die
Inwo­ners van Nij­me­gen krij­gen sub­si­die voor het afkop­pe­len van regen­wa­ter en voor de aan­leg van een groen­dak. Infor­meer bij het water­lo­ket van de gemeen­te: het Water­ser­vi­ce­punt. Kijk op waterbewust.nl, mail naar servicepunt@waterbewust.nl of bel (024) 379 18 01 en maak een afspraak voor gra­tis advies aan huis.

Bron:
Gemeen­te Nij­me­gen