Vlaar­ding­se bewo­ners betrok­ken bij groe­ne inrich­ting

Bij nieu­we en ver­nieuw­de wonin­gen, win­kels en basis­scho­len hoort ook een nieu­we inrich­ting van het groen in de wijk. De gemeen­te Vlaar­din­gen vraagt bewo­ners om via de gemeen­te­lij­ke web­si­te mee te den­ken over de inrich­ting van drie bre­de groen­stro­ken die als lan­ge groe­ne vin­gers van­af Park ’t Nieu­we­lant (Bab­bers­pol­der) de wijk in lopen.

Een roman­ti­sche bloe­men­tuin of een moder­ne ont­moe­tings­plek? Een spel­le­tjes­ta­fel of een insec­ten­ho­tel? Of iets heel anders? Bewo­ners van de wijk, maar ook alle men­sen die zich betrok­ken voe­len bij dit gebied en het groen in onze stad, kun­nen hun wen­sen door­ge­ven via vlaardingen.nl/hoegroenwordtuwbabberspolder. Dat kan tot maan­dag 19 sep­tem­ber 2011.

 


Uit­kom­sten
Wie de wen­sen­lijst op de site inge­vuld heeft, wordt uit­ge­no­digd voor een bij­een­komst in sep­tem­ber. Op die bij­een­komst krij­gen de aan­we­zi­gen te horen hoe de wen­sen­lijs­ten zijn inge­vuld. Ze bespre­ken waar het ont­werp­team ver­der nog op moet let­ten bij het maken van het ont­werp, hoe de inrich­ting van de drie groen­stro­ken zo ont­wor­pen kan wor­den dat hij opti­maal aan­sluit bij de uit­kom­sten van de wen­sen­lijst.

Ont­werp voor groen­stro­ken
Het resul­taat van deze bij­een­komst vormt het start­punt voor de ont­wer­pers. Zij pas­sen — naast de wen­sen van bewo­ners — de vast­staan­de ele­men­ten zoals de gezon­de bomen, vol­doen­de ruim­te voor water en natuur­lijk het speelei­land in en maken een nieuw ont­werp voor de groen­stro­ken. Het ont­werp wordt uit­ein­de­lijk aan het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders gepre­sen­teerd waar­na zij een besluit nemen.

Uit­voe­ring
De uit­voe­ring van de plan­nen volgt daar­na. Op gedeel­tes van de groen­stro­ken die al vrij zijn, kan de gemeen­te gelijk aan de slag. Maar in de groen­stro­ken staan ook nog school­ge­bou­wen en sport­za­len. Die kun­nen natuur­lijk pas weg als er voor de gebrui­kers hier­van een ande­re oplos­sing gevon­den is. Naar ver­wach­ting zijn alle stro­ken in 2014 leeg. Aan­slui­tend kan de nieu­we inrich­ting vol­tooid wor­den.

Enten­te Flo­ra­le
Daar­mee beschikt de Bab­bers­pol­der-Oost dan, naast ver­nieuw­de wonin­gen en win­kels, ook een nieu­we en kwa­li­ta­tief goe­de groe­ne leef­om­ge­ving. Een leef­om­ge­ving die past bij onze stad die in 2010 niet voor niets goud won in de Euro­pe­se Enten­te Flo­ra­le.

Bron:
Gemeen­te Vlaar­din­gen

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.