Spring­snow: het iepen­fes­ti­val van Amster­dam

Van­af 21 april – 21 mei 2012 viert Amster­dam de magie van de len­te­sneeuw, gecreëerd door de 75.000 iepen in de stad. De iep is al eeu­wen­lang dé boom van Amster­dam. Ner­gens ter wereld staan er zoveel bij elkaar. Meer dan 75.000 iepen bren­gen ’t groen op de grach­ten, de natuur in de stad én […]

Cen­trum Amster­dam als groen­ste stads­deel ver­ko­zen en Noord als dier­vrien­de­lijk­ste

In Amster­dam wer­den onlangs de awards voor het dier­vrien­de­lijk­ste en het groen­ste stads­deel uit­ge­reikt. Stads­deel Noord mag zich het dier­vrien­de­lijk­ste stads­deel van 2011 noe­men. Stads­deel Cen­trum is het groenst. Stads­deel­voor­zit­er en por­te­feuil­le­hou­der Jeani­ne van Pinx­te­ren nam de award voor het groen­ste stads­deel in ont­vangst op het groe­ne dak van de Sto­pe­ra. Jury­voor­zit­ter Daniël Höwekamp (bouw­bi­o­loog) […]

Amster­dam Zuid sub­si­di­eert groe­ne daken struc­tu­reel

In de begro­ting van 2012 heeft de deel­raad Stads­deel Zuid van Amster­dam beslo­ten struc­tu­reel geld beschik­baar te stel­len voor het subsidiëren van groe­ne daken. Daar­mee is er niet alleen dit jaar sub­si­die, maar ook in 2013 en 2014. De voor­waar­den blij­ven voor­lo­pig nog gelijk aan voor­gaan­de jaren:  maxi­maal de helft van de aan­leg­kos­ten voor een […]

Rem­brandt­park Zuid in Amster­dam wordt her­in­ge­richt

Recen­te­lijk is stads­deel Nieuw-West in Amster­dam gestart met de her­in­rich­ting van Rem­brandt­park Zuid. De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd in het kader van de ver­nieu­wing van gebied Lely­laan. Het defi­ni­tie­ve ont­werp is in over­leg met de Par­ti­ci­pa­tie­groep Rem­brandt­park Zuid tot stand geko­men. Alle bestaan­de bomen blij­ven behou­den en er wor­den nieu­we bomen en strui­ken geplant. Bij de […]

Opper­vlak Amster­dam­se groe­ne daken in 2 jaar ver­dub­beld

Onder­zoek van De Dak­dok­ters heeft aan­ge­toond dat sinds de start van de sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken in Amster­dam in 2010 in twee jaar tijd het aan­tal m2 groen dak is ver­dub­beld. Een twee­jaar­lijk­se ver­dub­be­ling is ech­ter niet genoeg als men beseft dat op dit moment slechts 2 pro­mil­le van de Amster­dam­se daken groen is. De […]

Stad­huis Amster­dam heeft een groen dak

Het groe­ne dak op het stad­huis van Amster­dam is klaar. Met 1700 m² is het een van de groot­ste groe­ne daken van de stad. Wet­hou­der Ossel (Groen), stad­s­eco­loog Rem­co Daal­der en pro­ject­ma­na­ger Arjen Okx rol­den vori­ge week de laat­ste plag uit. Het oude dak op het stad­huis was aan ver­van­ging toe. De gemeen­te heeft dit […]

Sub­si­die groe­ne daken Amster­dam bij­na op

De sub­si­die die de gemeen­te Amster­dam dit jaar beschik­baar heeft gesteld voor groe­ne daken en groe­ne muren, raakt snel op. Van de  € 205.000,- die hier­voor beschik­baar was, is per 1 augus­tus 2011 nog onge­veer € 30.000,- over. Wie nog in aan­mer­king wil komen, moet dus snel een aan­vraag indie­nen. De sub­si­die voor eige­na­ren, bewo­ners, […]

Bar­be­cue­ver­bod in Amster­dam­se par­ken

Steeds meer men­sen maken gebruik van de par­ken in Amster­dam en om scha­de aan de par­ken en over­last voor bezoe­kers en omwo­nen­den te beper­ken, stelt de gemeen­te een bar­be­cue­ver­bod in voor een aan­tal par­ken. In het Von­del­park, Sarp­ha­ti­park, Gijs­brecht van Aem­stel­park en het Mar­tin Luther King­park blijft het op een aan­tal plek­ken wel toe­ge­staan om […]

Amster­dam krijgt nieuw stads­park aan de Amstel

Het col­le­ge van B&W heeft inge­stemd met het ont­werp voor een nieuw park in Over­am­stel. Het park wordt onder­deel van de toe­kom­sti­ge woon­wijk Amstel­kwar­tier in de bre­de bocht van de Amstel ten zui­den van de Omval. De werk­zaam­he­den begin­nen vol­gen­de maand. De gemeen­te Amster­dam en een aan­tal ont­wik­ke­laars wer­ken aan een nieu­we woon­wijk langs de […]

Iepe­n­ar­bo­re­tum op de Noor­de­lij­ke IJ-oever Amster­dam geo­pend

Op don­der­dag 30 juni open­den Freek Ossel, wet­hou­der Groen en Open­ba­re Ruim­te, stads­deel­voor­zit­ter Rob Post en por­te­feuil­le­hou­der Kees Diepe­veen van stads­deel Noord het iepe­n­ar­bo­re­tum in het park Over­hoeks op de noor­de­lij­ke IJ-oever. Op deze prach­ti­ge loca­tie naast het nieu­we EYE film­in­sti­tuut zijn alle 32 iepen­soor­ten die in Amster­dam voor­ko­men ver­za­meld. Een ode aan de iep, […]