Sub­si­die groe­ne daken Amster­dam bij­na op

De sub­si­die die de gemeen­te Amster­dam dit jaar beschik­baar heeft gesteld voor groe­ne daken en groe­ne muren, raakt snel op. Van de  € 205.000,- die hier­voor beschik­baar was, is per 1 augus­tus 2011 nog onge­veer € 30.000,- over. Wie nog in aan­mer­king wil komen, moet dus snel een aan­vraag indie­nen.

De sub­si­die voor eige­na­ren, bewo­ners, huur­ders en VVE’s bedraagt € 50,- per m2 voor een groen dak en voor ver­ti­caal groen met een mini­mum opper­vlak­te van 40 m². De sub­si­die­toe­ken­ning dekt maxi­maal 50% van de sub­si­di­a­be­le kos­ten met een maxi­mum van € 20.000,- per sub­si­die­aan­vraag.

6500 m² groen toe­ge­voegd op daken
In 2011 zijn inmid­dels 32 aan­vra­gen inge­diend. Daar­mee wordt onge­veer 6500 m² groen toe­ge­voegd aan het Amster­dam­se dak­land­schap.

Sub­si­die­pla­fond
Aan­vra­gen voor sub­si­die wor­den behan­deld in volg­or­de van ont­vangst per post bij de Dienst Ruim­te­lij­ke Orde­ning. Als het sub­si­die­pla­fond is over­schre­den, kun­nen aan­vra­gen niet meer wor­den geho­no­reerd en wor­den ze aan­ge­hou­den tot het vol­gen­de begro­tings­jaar. Als ze ook vol­gend jaar niet kun­nen wor­den geho­no­reerd wor­den ze gewei­gerd.

De gemeen­te­raad van Amster­dam heeft op 17 febru­a­ri 2010 de sub­si­die­ver­or­de­ning Groe­ne Daken goed­ge­keurd.

Down­load hier het aan­vraag­for­mu­lier voor sub­si­die »

Bron:
Gemeen­te Amster­dam

——————————————————————————-

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.