Opper­vlak Amster­dam­se groe­ne daken in 2 jaar ver­dub­beld

Onder­zoek van De Dak­dok­ters heeft aan­ge­toond dat sinds de start van de sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken in Amster­dam in 2010 in twee jaar tijd het aan­tal m2 groen dak is ver­dub­beld. Een twee­jaar­lijk­se ver­dub­be­ling is ech­ter niet genoeg als men beseft dat op dit moment slechts 2 pro­mil­le van de Amster­dam­se daken groen is.

De opper­vlak­te van Amster­dam is 291 km², hier­van is 25% bebouwd. Op 60% van deze bebou­wing bestaat de moge­lijk­heid om een groen dak aan te leg­gen. Dat komt neer op onge­veer 9.000 voet­bal­vel­den! Op dit moment is er in Amster­dam onge­veer 20 voet­bal­vel­den aan groen dak aan­ge­legd. Dit bete­kent dat er tot nu toe slechts 2,2 ‰ van de daken is ver­groend.

Posi­tie­ve ont­wik­ke­ling
De ont­wik­ke­ling is zeker posi­tief. Sinds de start van de sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken in 2010 is in min­der dan twee jaar het aan­tal m2 groen dak ver­dub­beld. Daar­naast is het aan­tal pro­jec­ten met 76% toe­ge­no­men. Het feit dat er rela­tief veel pro­jec­ten zijn met klei­ne­re afme­tin­gen duidt erop dat ook par­ti­cu­lie­re hui­zen­be­zit­ters steeds vaker over­gaan tot de aan­leg van een groen dak.

Op maai­veld geen ruim­te voor stads­par­ken
De vraag is of het snel genoeg gaat. Op maai­veld niveau is er in de stad geen ruim­te meer voor groen en stads­par­ken zijn duur in onder­houd. De ruim­te voor groen ligt op het dak en de gemeen­te is geen geld kwijt voor het onder­houd. Daar­naast nemen groe­ne daken over­tol­lig regen­wa­ter op en hier­mee wor­den de Amster­dam­se rio­len ont­zien. Hier­mee kan aan­zien­lijk bespaard wor­den op het ver­gro­ten van het riool­sys­teem. Ook de bij­en­stand is enorm gebaat bij groe­ne daken. Maar boven­al is een groen dak ook eco­no­misch gezien een waar­de­vol­le inves­te­ring, zowel voor de par­ti­cu­lier als voor de gro­te­re vast­goed­be­zit­ter.

Ambi­tie rond­om groe­ne daken
Euro­pe­se ste­den als Kopen­ha­gen, Ant­wer­pen, Stuttg­art en Ber­lijn heb­ben een dui­de­lij­ke ambi­tie op het gebied van groe­ne daken en stel­len groe­ne daken in veel geval­len ver­plicht bij de bouw of reno­va­tie van vast­goed. Ook Rot­ter­dam en Den Haag heb­ben een lan­ge ter­mijn visie op het gebied van groe­ne daken en han­de­len daar­naar. Amster­dam heeft hier­in nog een stap te maken. Een struc­tu­re­le sub­si­die is een eer­ste stap, maar er is meer nodig.

Vast­goed­be­zit­ters
Met een aan­deel van 75% in het totaal aan­tal aan­ge­leg­de groe­ne daken van de afge­lo­pen twee jaar in Amster­dam weten De Dak­dok­ters als geen ander wat er leeft onder vast­goed­be­zit­ters. De inte­res­se is breed en, ondanks de eco­no­misch roe­ri­ge tij­den, wordt de keu­ze voor groe­ne daken steeds vaker gemaakt. Twee jaar gele­den stel­den De Dak­dok­ters tij­dens een pers­pre­sen­ta­tie de ambi­tie dat in 2015 een der­de van de Amster­dam­se daken groen is. Geza­men­lijk met alle betrok­ken par­tij­en, gemeen­te, cor­po­ra­ties, belan­gen­ver­e­ni­gin­gen en hove­niers is deze ambi­tie haal­baar.

Bron:
De Dak­dok­ters

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.