Hoog­ste ver­ti­ca­le tuin van Amster­dam hangt in Wes­ter­park

Een zee van groen van 100 m² —  zo’n 15 meter hoog — hangt sinds begin mei ver­ti­caal aan een muur in de Van Die­men­straat in het Amster­dam­se Wes­ter­park. De ver­ti­ca­le tuin is begin mei opge­bouwd en bestaat uit 320 wand­te­gels van 50 bij 60 cm. In de tuin zijn maar liefst 60 ver­schil­len­de soor­ten […]

Amster­dams Oos­ter­park krijgt €1,3 mil­joen voor aan­pak park

Het Oos­ter­park krijgt van de cen­tra­le stad Amster­dam € 1,3 mil­joen voor de aan­pak van het park. Het pro­gram­ma Ver­dub­be­ling Oos­ter­park is geko­zen uit een selec­tie van vijf par­ken die in aan­mer­king wil­den komen voor het geld. Dit bedrag maakt deel uit van de zoge­naam­de groen­gel­den, die bedoeld zijn om het groen in Amster­dam te […]

Amster­dam inves­teert meer geld in groen rond en om de stad

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Amster­dam wil de bij­dra­ge aan de natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den rond­om de stad ver­ster­ken. Naast de par­ken in de hoofd­stad zijn ook de groen­ge­bie­den rond­om de stad belang­rijk. Wet­hou­der Freek Ossel (Open­ba­re Ruim­te en Groen) wil een inven­ta­ri­sa­tie van alle groen­ge­bie­den die van vitaal belang zijn voor de stad. […]

Par­ken in Amster­dam raken over­be­last

Amster­dam­se par­ken ont­van­gen voor­al op zon­ni­ge dagen zoveel bezoe­kers dat ze uit hun voe­gen bar­sten. Onlangs leid­de de com­bi­na­tie van druk­te en drank in het Von­del­park tot een mas­sa­le vecht­par­tij. „Die gebeur­te­nis is een teken dat het park over­be­last is’’, zegt een woord­voer­ster van de gemeen­te in nrc next. Het best bezoch­te park van Amster­dam […]

Pro­vin­cie ont­wik­kelt De Groe­ne As: natuur vlak bij Amster­dam

Ten zuid­wes­ten van Amster­dam ont­wik­kelt de pro­vin­cie de Groe­ne As: aan­trek­ke­lijk land­schap vlak bij de stad, dat geschikt is voor recre­a­tie met bij­zon­de­re natuur. Met de Groe­ne As kun­nen omwo­nen­den bin­nen tien minu­ten in het groen zijn. De Groe­ne As is een aan­trek­ke­lijk gebied om te fiet­sen. Een bekend gedeel­te is het Amster­dam­se Bos. De […]

Bin­nen­duin­rand en buf­fer Amster­dam en Haar­lem blij­ven groen

De groe­ne leef­om­ge­ving rond Haar­lem blijft groen dank­zij een krach­ten­bun­de­ling van pro­vin­cie en gemeen­ten. De pro­vin­cie Noord-Hol­­land en de gemeen­ten Haar­lem, Heem­ste­de, Bloe­men­daal, Vel­sen, Zand­voort, Haar­lem­mer­lie­de en Spaarn­wou­de, Amster­dam en Haar­lem­mer­meer gaan voor twee gebie­den geza­men­lij­ke ontwikkelstrategieën opstel­len: visies op de gebie­den en uitvoeringsprogramma’s met con­cre­te pro­jec­ten. Onlangs onder­te­ken­den zij twee inten­tie­ver­kla­rin­gen om hun samen­wer­king […]

Groe­ne daken Amster­dam weer een stap dich­ter­bij

Amster­dam maakt de aan­leg van groe­ne daken mak­ke­lij­ker door sim­pe­le aan­pas­sin­gen in het wel­stands­ka­der. Dat besloot de gemeen­te­raad woens­dag­avond una­niem bij het vast­stel­len van de Struc­tuur­vi­sie 2040. Wie een groen dak wil aan­leg­gen, moet hier­voor een ver­gun­ning aan­vra­gen. De aan­vraag wordt getoetst aan het wel­stands­ka­der, waar­in eisen zijn vast­ge­legd omtrent de esthe­ti­sche en ruim­te­lij­ke ken­mer­ken […]

Sub­si­die voor groe­ne daken in Amster­dam wordt ver­ruimd

Bewo­ners van de Amster­dam­se bin­nen­stad kun­nen zon­der al te veel gedoe een groot aan­tal ver­schil­len­de soor­ten dak­tui­nen laten subsidiëren. Kon dit eerst alleen voor de ont­wik­ke­ling van zoge­naam­de ‘extensieve’ (niet betreed­ba­re) daken, nu kan ook voor ‘intensieve’ (begaan­ba­re) daken geld wor­den aan­ge­vraagd bij het stads­deel. Op ini­ti­a­tief van Groen­Links is afge­lo­pen maan­dag, samen met de […]

Groen dak bij Hor­tus Bota­ni­cus Amster­dam

Sinds don­der­dag 21 okto­ber heeft het Hugo de Vries­ge­bouw bij de Amster­dam­se Hor­tus Bota­ni­cus een groen dak. Raads­le­den, amb­te­na­ren, het tuin­team van de Hor­tus, vrij­wil­li­gers van het Amster­dam­se Net­werk Groe­ne Daken en de werk­ne­mers uit het pand zelf hiel­pen met het beplan­ten. Dit is niet zomaar een groen dak: het pand is monu­men­taal, het dak […]

Groot­ste groe­ne dak van Amster­dam bij­na klaar

Het groe­ne dak op De Hal­ve Wereld, een com­plex met 118 soci­a­le huur­wo­nin­gen naast de Sto­pe­ra in Amster­dam, wordt op 24 augus­tus opge­le­verd. Het is het groot­ste groe­ne dak, cir­ca 1.300 m²,  dat tot nu toe in Amster­dam is gere­a­li­seerd.  Het duur­za­me sed­um­dak is in opdracht van woning­cor­po­ra­tie Yme­re aan­ge­legd, mede op ver­zoek van de […]