Spring­snow: het iepen­fes­ti­val van Amster­dam

Van­af 21 april – 21 mei 2012 viert Amster­dam de magie van de len­te­sneeuw, gecreëerd door de 75.000 iepen in de stad.

De iep is al eeu­wen­lang dé boom van Amster­dam. Ner­gens ter wereld staan er zoveel bij elkaar. Meer dan 75.000 iepen bren­gen ’t groen op de grach­ten, de natuur in de stad én elk jaar het feest van die dwar­re­len­de, wer­ve­len­de iepen­zaad­jes. Met Spring­snow viert Amster­dam dit prach­ti­ge natuur­ver­schijn­sel. Als een ode aan de len­te, ’t leven en de iep.

Len­te­sneeuw
Spring­snow bestaat uit een cam­pag­ne die oproept om de len­te­sneeuw in beeld te bren­gen en een iepen­rou­te door de stad van het vorig jaar geo­pen­de Iepe­n­ar­bo­re­tum in Amster­dam-Noord naar de Hor­tus Bota­ni­cus in het cen­trum, alwaar de expo­si­tie Catch the Spring­snow het ver­haal van de iep in Amster­dam ver­telt.

Foto­ten­toon­stel­ling over de waar­de van bomen
Op de rou­te is een foto­ten­toon­stel­ling die de schoon­heid en waar­de van bomen in de stad in het alge­meen en die van de iep en de len­te­sneeuw in Amster­dam het bij­zon­der onder de aan­dacht brengt. Deze bui­ten­ex­po­si­tie is moge­lijk gemaakt door Plant Publi­ci­ty Hol­land. De rou­te kan indi­vi­du­eel en onder bege­lei­ding gevolgd wor­den. Meer info hier­over en over alle spe­ci­a­le acti­vi­tei­ten in het kader van Spring­snow vindt u hier »

Foto­gra­fie:
Roe­land Koning.