Rem­brandt­park Zuid in Amster­dam wordt her­in­ge­richt

Recen­te­lijk is stads­deel Nieuw-West in Amster­dam gestart met de her­in­rich­ting van Rem­brandt­park Zuid. De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd in het kader van de ver­nieu­wing van gebied Lely­laan. Het defi­ni­tie­ve ont­werp is in over­leg met de Par­ti­ci­pa­tie­groep Rem­brandt­park Zuid tot stand geko­men.

Alle bestaan­de bomen blij­ven behou­den en er wor­den nieu­we bomen en strui­ken geplant. Bij de inrich­ting en de keu­ze van de bomen en strui­ken is reke­ning gehou­den met het natuur­lij­ke karak­ter van dit deel van het park. Door de her­in­rich­ting wordt het zicht van­uit het Rem­brandt­park naar de Cor­ne­lis Lely­laan en het Andre­as Ensem­ble afge­schermd door bomen en strui­ken. Daar­naast wordt de lig­ging van de voet­pa­den en het fiets­pad aan­ge­past. Het werk duurt naar ver­wach­ting tot 1 juni 2012.

Bron:
Nieuw-West Amster­dam