Bar­be­cue­ver­bod in Amster­dam­se par­ken

Steeds meer men­sen maken gebruik van de par­ken in Amster­dam en om scha­de aan de par­ken en over­last voor bezoe­kers en omwo­nen­den te beper­ken, stelt de gemeen­te een bar­be­cue­ver­bod in voor een aan­tal par­ken.

In het Von­del­park, Sarp­ha­ti­park, Gijs­brecht van Aem­stel­park en het Mar­tin Luther King­park blijft het op een aan­tal plek­ken wel toe­ge­staan om te barbecueën. Deze plek­ken wor­den met bor­den aan­ge­ge­ven en voor­zien van vuur­vas­te con­tai­ners voor het vei­lig depo­ne­ren van afval. In het Bea­trix­park en Amstel­park zijn geen geschik­te loca­ties om barbecueën toe te staan.

De bezoe­kers van de par­ken wor­den met bor­den geïnformeerd over het bar­be­cue­ver­bod. In het Von­del­park wor­den de bor­den op 8 augus­tus geplaatst; twee weken later zijn ze ook in de ove­ri­ge par­ken te vin­den.
Zodra de bor­den zijn geplaatst, wordt op het bar­be­cue­ver­bod gehand­haafd.

 

 

Bron:
Gemeen­te Amster­dam

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.