Stad­huis Amster­dam heeft een groen dak

Het groe­ne dak op het stad­huis van Amster­dam is klaar. Met 1700 m² is het een van de groot­ste groe­ne daken van de stad. Wet­hou­der Ossel (Groen), stad­s­eco­loog Rem­co Daal­der en pro­ject­ma­na­ger Arjen Okx rol­den vori­ge week de laat­ste plag uit.

Het oude dak op het stad­huis was aan ver­van­ging toe. De gemeen­te heeft dit moment aan­ge­gre­pen om het dak te ver­van­gen door een duur­zaam, groen dak. De aan­leg en het onder­houd van het groe­ne dak op het stad­huis zijn in eer­ste instan­tie duur­der dan een tra­di­ti­o­neel dak. Maar door­dat groe­ne daken gemid­deld twee keer lan­ger mee­gaan, wordt de inves­te­ring in twin­tig jaar terug­ver­diend.

 

 

 

 

Een groen dak draagt op vele manie­ren bij aan de stad. Groe­ne daken:

  • Ver­gro­ten de bio­di­ver­si­teit in de stad door het aan­trek­ken van flo­ra en fau­na
  • Ver­be­te­ren de lucht­kwa­li­teit door ver­min­de­ring van CO2, NO2 en het afvan­gen van fijn­stof
  • Een groen dak ver­hoogt de waar­de van een huis
  • Heb­ben een ver­koe­lend effect op het gebouw en de omge­ving tij­dens hete zomer­da­gen en wer­ken geluid­dem­pend
  • Zor­gen voor water­ber­ging bij zwa­re regen­val
  • Groe­ne daken zijn in vele vor­men moge­lijk. Van een bedek­king met vet­plan­ten tot daken met een weel­de­ri­ge begroei­ing, die de bewo­ners als tuin kun­nen gebrui­ken.

Veel onbe­nut­te ruim­te
De gemeen­te­raad van Amster­dam heeft in 2010 beslo­ten om de aan­leg van groe­ne daken te subsidiëren. In 2011 is er 205.000 euro sub­si­die ter beschik­king gesteld. In totaal wordt daar­mee onge­veer 7200 m² groen toe­ge­voegd aan het Amster­dam­se dak­land­schap. Tegen­over het stad­huis op het woning­com­plex de Hal­ve Wereld van Woning­cor­po­ra­tie Yme­re ligt een groen dak van ver­ge­lijk­ba­re omvang, dat vorig jaar is opge­le­verd. Daar­mee is aan­tal­vier­kan­te meters groen rond het Water­loop­lein bin­nen een jaar ver­dub­beld.

Bron:
Gemeen­te Amster­dam

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.