Amster­dam krijgt nieuw stads­park aan de Amstel

Het col­le­ge van B&W heeft inge­stemd met het ont­werp voor een nieuw park in Over­am­stel. Het park wordt onder­deel van de toe­kom­sti­ge woon­wijk Amstel­kwar­tier in de bre­de bocht van de Amstel ten zui­den van de Omval. De werk­zaam­he­den begin­nen vol­gen­de maand.

De gemeen­te Amster­dam en een aan­tal ont­wik­ke­laars wer­ken aan een nieu­we woon­wijk langs de bre­de bocht van de Amstel. In Amstel­kwar­tier is ruim­te voor 1.500 wonin­gen, 5.500 vier­kan­te meter bru­to vloer­op­per­vlak voor wer­ken en win­ke­len, een hotel, een kin­der­dag­ver­blijf en een bre­de school. De aan­leg van het park begint in augus­tus en de bouw van de eer­ste wonin­gen naar ver­wach­ting in sep­tem­ber. Vol­gens de plan­ning zijn het park en de wonin­gen klaar in 2013. Langs de Amstel komen hore­ca­voor­zie­nin­gen, een jacht­ha­ven en een drij­vend zwem­bad.

Meer infor­ma­tie

Bron:
Gemeen­te Amster­dam

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.