Amster­dam Zuid sub­si­di­eert groe­ne daken struc­tu­reel

In de begro­ting van 2012 heeft de deel­raad Stads­deel Zuid van Amster­dam beslo­ten struc­tu­reel geld beschik­baar te stel­len voor het subsidiëren van groe­ne daken. Daar­mee is er niet alleen dit jaar sub­si­die, maar ook in 2013 en 2014.

De voor­waar­den blij­ven voor­lo­pig nog gelijk aan voor­gaan­de jaren: 

  • maxi­maal de helft van de aan­leg­kos­ten voor een groen dak, tot een maxi­mum van € 50,- per m2
  • het te ver­groe­nen opper­vlak moet min­stens 6 m² groot zijn
  • per aan­vraag of dak wordt maxi­maal 100 m² ver­goed

Ieder­een mag de sub­si­die aan­vra­gen: inwo­ners, bedrij­ven, huur­ders en eige­na­ren van schu­ren, hui­zen, win­kels en woon­bo­ten. 

Vraag gerust sub­si­die aan
Bewo­ners van Stads­deel Zuid die ook zo’n mooi groen dak naast het dak­ter­ras wil­len heb­ben, een ver­groen­de schuur in de bin­nen­tuin of een fij­ner bin­nen­kli­maat in de win­kel wordt op de site van Stads­deel Zuid opge­roe­pen een sub­si­die aan te vra­gen.

Meer infor­ma­tie

Bron:
Stads­deel Zuid