1 mil­joen euro voor het Amster­dam­se Bos

De Amstel­veen­se gemeen­te­raad heeft bij het vast­stel­len van de begro­ting 2012 inge­stemd met het voor­stel van het col­le­ge van B&W een bedrag van 1 mil­joen bij te dra­gen aan het Amster­dam­se Bos. In 2011 zijn Amster­dam en Amstel­veen met elkaar in gesprek gegaan over samen­wer­king bij het onder­houd van het Amster­dam­se Bos. Het bos wordt […]

Nomi­na­ties Groe­ne Speld van gemeen­te Amster­dam bekend

Op dins­dag 11 decem­ber reikt Dirk de Jager namens de gemeen­te Amster­dam de Groe­ne Speld uit aan een per­soon of instan­tie die op uit­mun­ten­de wij­ze bij­draagt aan duur­zaam bou­wen in Amster­dam. Daar­naast reikt wet­hou­der Van Poel­geest de Zui­der­kerk­prijs uit voor het bes­te woning­bouw­pro­ject van het afge­lo­pen jaar. Wet­hou­der Caro­lien Gehrels reikt de Geurt Brink­g­re­ve Bokaal […]

Amster­dam gaat TEEB Stad metho­de gebrui­ken voor groen­pro­jec­ten

De gemeen­te Amster­dam gaat de TEEB Stad metho­de voor groen­pro­jec­ten toe­pas­sen bij of voor­af­gaand aan de begro­ting van 2014. Dit naar aan­lei­ding van een onlangs inge­dien­de motie van de Par­tij voor de Die­ren, gemeen­te­raads­frac­tie Amster­dam. De par­tij wil name­lijk dat niet alleen de kos­ten van groen, maar ook de baten daar­van vol­gend jaar in de begro­ting […]

Gla­zen stads­poort wordt icoon Flo­ri­a­de Amster­dam 2022

Een ‘lig­gen­de kas’ die als gla­zen toe­gangs­poort van de stad over de Gaas­per­dam­mer­weg wordt gebouwd, wordt het icoon van de Amster­dam­se Flo­ri­a­de in 2022. Tij­dens een werk­be­zoek van de selec­tie­com­mis­sie van de Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) aan Amster­dam Zuid­oost, pre­sen­teer­de de stad de artist impres­si­ons van de gla­zen kas, die het nieu­we ‘Paleis voor de Volks­vlijt’ […]

Ambi­tie Amster­dam Flo­ri­a­de 2022 is ver­bin­den van pro­duc­tie en con­sump­tie

Amster­dam heeft meer­vou­di­ge ambi­ties met haar inzen­ding voor de Flo­ri­a­de 2022. Kern van het Amster­dam­se bid is open­heid: een open Flo­ri­a­de die inte­graal deel uit­maakt van de stad, en een open Flo­ri­a­de die samen met de stad, de regio en de tuin­bouw­sec­tor zal wor­den vorm­ge­ge­ven. Met haar inzen­ding beoogt Amster­dam een wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling te orga­ni­se­ren die […]

Nieu­we kan­sen voor recre­a­tie tus­sen Amster­dam en Haar­lem

De pro­vin­cie en gemeen­ten Amster­dam, Haar­lem­mer­lie­de en Spaarn­wou­de, Haar­lem­mer­meer, Haar­lem en Vel­sen wil­len het groen- en recre­a­tie­ge­bied tus­sen Amster­dam en Haar­lem open hou­den en ver­der ont­wik­ke­len met nog meer moge­lijk­he­den voor ont­span­ning en recre­a­tie. Ze heb­ben hier­over een con­cept­vi­sie opge­steld die de col­le­ges heb­ben vrij­ge­ge­ven voor con­sul­ta­tie. Toe­ne­men­de behoef­te aan recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen Het gaat om […]

‘Amster­dam is een natuur­re­ser­vaat’

“Amster­dam wordt het natuur­re­ser­vaat van Neder­land.” Het is grap­pig bedoeld, maar stad­s­eco­loog Rem­co Daal­der zegt het met een licht seri­eu­ze onder­toon. “We heb­ben veel ver­schil­len­de land­schap­jes, zoals moe­ras­jes, diver­se typen bos­sen, par­ken en rui­ge ter­rei­nen.’ ” Flo­ra en fau­na varen er wel bij. ‘Door de teloor­gang van het plat­te­land wordt de stad steeds meer een natuur­re­ser­vaat.’ […]

Gezon­de Stad belicht groe­ne ini­ti­a­tie­ven in Amster­dam

De  nieu­we orga­ni­sa­tie De Gezon­de Stad zet groe­ne ini­ti­a­tie­ven in Amster­dam in de spot­lights. Met als doel het ver­we­zen­lij­ken van een kli­maat­neu­tra­le hoofd­stad met gezon­de lucht en met meer en mooi­e­re groe­ne bui­ten­ruim­te. De Gezon­de Stad werkt samen met Amster­dam­se media en bedrij­ven. Een duur­za­me bij­la­ge in het Parool, een tv-pro­­gram­­ma op AT5 en bui­ten­re­cla­me […]

Amster­dam wordt Euro­pean City of Trees

Amster­dam is voor het jaar 2012 door de Euro­pean Arbo­ri­cul­tu­ral Coun­cel (EAC), de Euro­pe­se koe­pel­or­ga­ni­sa­tie van boom­spe­ci­a­lis­ten uit 21 lan­den, benoemd tot Euro­pean City of Trees. Deze Award wordt toe­ge­kend aan een stad die toon­aan­ge­ven­de acti­vi­tei­ten ont­plooit in het beleid, beheer en bur­ger­par­ti­ci­pa­tie van bomen in een ste­de­lij­ke omge­ving. De afge­lo­pen jaren is de Award […]

Groe­ne Stad ten­toon­stel­ling in hart­je van Amster­dam geo­pend

Afge­lo­pen zater­dag werd de cam­pag­ne ‘Catch the spring­snow’ geo­pend in Amster­dam. Van­af 21 april – 21 mei 2012 viert Amster­dam de magie van de len­te­sneeuw, gecre­ëerd door de 75.000 iepen in de stad. Bij de Sto­pe­ra staat een Groe­ne Stad foto­ten­toon­stel­ling opge­steld. De foto’s van 2 bij 2 meter tonen de schoon­heid en de waar­de […]