Berichten

1 miljoen euro voor het Amsterdamse Bos

De Amstelveense gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2012 ingestemd met het voorstel van het college van B&W een bedrag van 1 miljoen bij te dragen aan het Amsterdamse Bos.

In 2011 zijn Amsterdam en Amstelveen met elkaar in gesprek gegaan over samenwerking bij het onderhoud van het Amsterdamse Bos. Het bos wordt door veel Amstelveners en andere omwonenden gebruikt. De gemeente Amsterdam voorziet sinds de aanleg in 1933 in de beheer- en investeringskosten voor het Bos. Uitkomst van de gesprekken is dat de gemeente Amstelveen eenmalig 1 miljoen euro bijdraagt aan het verbeteren van de infrastructuur in het Amsterdamse Bos. Van haar kant stemt Amsterdam in de stadsregio in met de wens van Amstelveen om in het kader van sociale woningtoewijzing haar vrije beleidsruimte te verhogen van 30% naar 50%, zodat zij meer sociale huurwoningen aan eigen bewoners kan aanbieden.

Meer groen
De beheerorganisatie van het Amsterdamse Bos heeft inmiddels een bestedingsplan voor de 1 miljoen euro opgesteld. Het bedrag wordt besteed aan structurele verbeteringen zoals het opknappen van de fiets- en wandelpaden in het zuidelijk bosdeel, een halfverharding bij parkeerterrein P1 bij het sportcomplex, een invalidentoegang voor het Bostheater, meer groen in de directe omgeving van het bezoekerscentrum en de aanleg van een avontuurlijke speelplaats. Daarnaast voorziet het plan in de aanpak van een aantal knelpunten, zoals wateroverlast op het parkeerterrein aan de Nieuwe Kalfjeslaan en drassige plekken in de grote speelweide.

Profijt
Wethouder Groen en Recreatie John Levie (BBA): “Het college vindt de Amsterdamse bestedingen goed gekozen. Met de Amstelveense bijdrage verbetert de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Bos voor sport en recreatie. Daar hebben Amstelveners en Amsterdammers profijt van.”

Amstelveen en Amsterdam hebben de intentie uitgesproken om met elkaar in gesprek te blijven over verdergaande samenwerking over het Amsterdamse Bos.

Bron:
Gemeente Amstelveel 

 

 

 

 

 

Nominaties Groene Speld van gemeente Amsterdam bekend

Op dinsdag 11 december reikt Dirk de Jager namens de gemeente Amsterdam de Groene Speld uit aan een persoon of instantie die op uitmuntende wijze bijdraagt aan duurzaam bouwen in Amsterdam.
Daarnaast reikt wethouder Van Poelgeest de Zuiderkerkprijs uit voor het beste woningbouwproject van het afgelopen jaar. Wethouder Carolien Gehrels reikt de Geurt Brinkgreve Bokaal uit voor het beste renovatie- of herontwikkelingsproject.
Nominaties Groene Speld
– Co-Green voor het project Stadstuin Overtoom op initiatief van Eigen Haard, ERA-Contour, Oranje en KOW architecten
– Christiaan Brester voor zijn persoonlijke inzet voor duurzaamheid, waaronder SunRoots en ‘Herman de zonnestroomverdeler’
– Het Klaverblad voor het team bestaande uit Stichting Bijzonderwijs Amsterdam, Jansen de Jong Bouw en Projectontwikkeling, BBHD Architecten, Van Panhuis installatietechniek, Bureau Landstra en stadsdeel Zuidoost
– Paul de Ruiter voor zijn oeuvre als pionier duurzaam bouwen.
Jury
Jury van de Groene Speld bestaat uit: Pieter Hameetman (voorzitter), Marjan Minnesma en Pauline Westendorp.
Klimaatneutraal
Voor de gemeente Amsterdam is duurzaamheid een leidend principe bij de planvorming, zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw. Zo heeft de gemeenteraad unaniem de ambitie vastgesteld om vanaf 2015 alle nieuwbouw klimaatneutraal te maken.
Ontwikkeling stimuleren
In steeds meer projecten staat duurzaamheid hoog op de agenda en in toenemende mate pakken opdrachtgevers, adviseurs, onderzoekers en architecten de uitdaging op. Om deze ontwikkeling te stimuleren wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt: De Groene Speld. Deze prijs is bestemd voor een persoon of instantie die aantoonbaar uitmuntend bezig is met duurzaamheid in de bestaande bouw en/of nieuwbouw in Amsterdam. Het kan hierbij gaan om een bouwproject, maar ook om een onderzoek of een bijzonder initiatief.
Bron:
Gemeente Amsterdam

Amsterdam gaat TEEB Stad methode gebruiken voor groenprojecten

De gemeente Amsterdam gaat de TEEB Stad methode voor groenprojecten toepassen bij of voorafgaand aan de begroting van 2014.

Dit naar aanleiding van een onlangs ingediende motie van de Partij voor de Dieren, gemeenteraadsfractie Amsterdam. De partij wil namelijk dat niet alleen de kosten van groen, maar ook de baten daarvan volgend jaar in de begroting worden opgenomen.

Waardevol
Nu lijkt het in de begroting onterecht alsof groen vooral geld kost en weinig oplevert, terwijl verschillende onderzoeken de laatste jaren hebben aangetoond hoe waardevol groen is voor (de inwoners van) een stad. Het lijkt echter vaak moeilijk om die baten in geld uit te drukken. Door middel van de TEEB Stad methode (The economics of ecosystems and biodiversity) kan de waarde van groen inzichtelijk worden gemaakt en worden gekwantificeerd. Amsterdam was deelnemer aan het project TEEB-stad; een initiatief van het Rijk en tien gemeenten.

Meer informatie over TEEB Stad »

Bron:
Partij voor de Dieren

 

Glazen stadspoort wordt icoon Floriade Amsterdam 2022

Een ‘liggende kas’ die als glazen toegangspoort van de stad over de Gaasperdammerweg wordt gebouwd, wordt het icoon van de Amsterdamse Floriade in 2022. Tijdens een werkbezoek van de selectiecommissie van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) aan Amsterdam Zuidoost, presenteerde de stad de artist impressions van de glazen kas, die het nieuwe ‘Paleis voor de Volksvlijt’ wordt genoemd.

Wethouder Ossel (Groen): “De Floriade in Amsterdam wordt een belangrijke schakel tussen tuinbouw en stad. Deze kas staat daarvoor symbool.” De glazen kas, ontworpen door MTD Landschapsarchitecten wordt een poort die stad en land verbindt. Er zijn smaken, geuren en kleuren uit alle landen te bewonderen. De kas krijgt aan de westzijde een tribune met 2500 zitplaatsen voor theater, manifestaties en optredens. Met een groot terras op de avondzon blijft de ‘liggende kas’ ook na de Floriade een bruisende ontmoetingsplek.

Amsterdamse plannen
De selectiecommissie onder leiding van de heer Zachariasse, bracht woensdagmiddag 29 augustus een bezoek aan Amsterdam om een goed beeld te krijgen van de Amsterdamse plannen voor de Floriade in 2022. De selectiecommissie brengt in de loop van september een advies uit waarna de NTR op 7 oktober bekend zal maken wie de Floriade van 2022 krijgt toegewezen. De andere kandidaten zijn Almere, Boskoop en Groningen.

Innovatiekracht en handelsgeest
Na de ontvangst in het Bijlmerparktheater, waar bestuurslid van het theater Noraly Beyer de selectiecommissie welkom heette, kregen de commissieleden in elektrische Tuk Tuks een rondleiding door het Floriadegebied. Vanuit een hoogwerker van ruim 35 meter hoog
hadden zij een prachtig overzicht over de locaties waar over tien jaar de internationale tuinbouwsector zich kan presenteren aan het publiek. Aan het eind van de rondleiding reden de Tuk Tuk’s het stadion ArenA binnen tot aan de rand van de grasmat. Henk Markerink, directeur van de Amsterdam ArenA, ontving de commissie in wat hij noemde de grootste kas van Nederland. De ArenA heeft recent nog de prijs gekregen van de beste grasmat van Nederland. De techniek waarmee het gras wordt onderhouden wordt inmiddels in de grote stadions over de hele wereld verkocht. Volgens Henk Markerink een symbool voor de Amsterdamse innovatiekracht en handelsgeest.

Food&Flowers
Wethouder Freek Ossel dankte de commissie voor het bezoek aan Amsterdam: “De tuinbouwsector is een belangrijke economische pijler voor Nederland en kent de grootste exportmarkt van het land. Ook voor de regio Amsterdam is de tuinbouwsector van grote betekenis. Food & Flowers is één van de zeven economische sectoren in de Metropoolregio Amsterdam, met topinstellingen op het gebied van research & development en onderwijs. We werken daarin ook samen met de provincie Noord-Holland en de Greenports Noord Holland Noord en Aalsmeer. Al met al vormt de Floriade in Amsterdam een belangrijke schakel tussen tuinbouw en stad op het gebied van onderwijs en onderzoek, arbeidsmarkt en werkgelegenheid en een duurzame economie.”

 

Ambitie Amsterdam Floriade 2022 is verbinden van productie en consumptie

Amsterdam heeft meervoudige ambities met haar inzending voor de Floriade 2022. Kern van het Amsterdamse bid is openheid: een open Floriade die integraal deel uitmaakt van de stad, en een open Floriade die samen met de stad, de regio en de tuinbouwsector zal worden vormgegeven.

Met haar inzending beoogt Amsterdam een wereldtuinbouwtentoonstelling te organiseren die blijvend meerwaarde zal geven aan zowel de Nederlandse tuinbouwsector als de stad.

Tuinbouw terugbrengen naar de stad
Amsterdam wil tuinbouw terugbrengen naar de stad en zo voedselproductie en de stedeling weer nader tot elkaar brengen. Met de Floriade kan de hoofdstad een voortrekkersrol spelen in het wereldwijde voedselvraagstuk, en een positieve impuls  geven aan de relatie tussen stad en land. Amsterdam brengt met de wereldtuinbouwtentoonstelling de tuinbouw ook op het netvlies van grote groepen jongeren die studeren in de stad.

Download PlanAmsterdam Floriade 2022 »

Bron:
Gemeente Amsterdam
 

 

Nieuwe kansen voor recreatie tussen Amsterdam en Haarlem

De provincie en gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haarlem en Velsen willen het groen- en recreatiegebied tussen Amsterdam en Haarlem open houden en verder ontwikkelen met nog meer mogelijkheden voor ontspanning en recreatie.

Ze hebben hierover een conceptvisie opgesteld die de colleges hebben vrijgegeven voor consultatie.

Toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen
Het gaat om onder meer recreatiegebied Spaarnwoude en de Brettenzone. In de conceptvisie is beschreven hoe de overheden samen met het recreatieschap weerstand willen bieden aan de stedelijke druk op dit gebied. Ook wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om te voldoen aan de toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen. Ze denken daarbij aan een verbeterd routenetwerk en recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij het karakter van de deelgebieden. Zo zou aan de zuidoever van het Noordzeekanaal meer ruimte benut kunnen worden voor voorzieningen en evenementen, maar in de Spaarndammerpolder zouden de activiteiten zich moeten beperken tot bijvoorbeeld een ijsje eten bij de boer.

Groen toegankelijker maken
Andere ideeën zijn betere voorzieningen voor vliegtuigspotters bij Schiphol en een aantrekkelijke route door de Waarderpolder in Haarlem waardoor het groen langs de Mooie Nel beter bereikbaar wordt. Ook kan het toekomstige station Halfweg-Zwanenburg fungeren als recreatieknooppunt midden in het gebied. Door bijvoorbeeld een informatievoorziening over fiets- en wandelroutes en fietsverhuur te realiseren wordt het groen veel toegankelijker.

Groen beter behouden en ontwikkelen
De financiering van groen staat onder druk. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan meer recreatiemogelijkheden in dit gebied toe. Ook is het belangrijk om het open landschap tussen stad en platteland te beschermen tegen de stedelijke druk. Deze provinciale en gemeentelijke bescherming wordt nog belangrijker nu het ernaar uitziet dat het Rijk dit gebied niet langer beschermt. Daarom hebben de overheden in 2011 afgesproken om hier samen de schouders onder te zetten. Gedeputeerde Bond: “Zo kunnen we het groen rondom de steden behouden en ontwikkelen. Dat is belangrijk voor onze inwoners, maar ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven”.

Betrekken belanghebbenden
De conceptvisie wordt behandeld in de provinciale Statencommissie en in de raadscommissies van de meeste gemeenten. De volgende stap is het voorleggen aan belangenorganisaties, bewoners en ondernemers. Hun inbreng is belangrijk en wordt verwerkt in de definitieve versie en gebruikt voor de uitvoeringsstrategie die hierna wordt opgesteld. Hierin geven de overheden aan hoe de doelen gerealiseerd kunnen worden. Een actieve rol van bedrijven zal hierbij onontbeerlijk zijn. Het wordt waarschijnlijk een gefaseerde aanpak in verband met de krappe economische tijden. De definitieve visie is naar verwachting voorjaar 2013 gereed en zal in grote lijnen duidelijk maken wat er in het gebied ruimtelijk wel en niet mogelijk is.

De conceptvisie Groengebied Amsterdam-Haarlem »

Provincie zet groen op de kaart
De provincie zorgt samen met haar partners voor groen op de kaart in het sterk verstedelijkte noorden van de Randstad. De provincie legt na zorgvuldige belangenafweging vast waar we samen met anderen groen om de hoek aanleggen of behouden. Zodat inwoners snel in het groen kunnen zijn. Dat draagt bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat van de provincie.

Bron:
Provincie Noord-Holland

 

'Amsterdam is een natuurreservaat'

“Amsterdam wordt het natuurreservaat van Nederland.” Het is grappig bedoeld, maar stadsecoloog Remco Daalder zegt het met een licht serieuze ondertoon. “We hebben veel verschillende landschapjes, zoals moerasjes, diverse typen bossen, parken en ruige terreinen.'” Flora en fauna varen er wel bij.

‘Door de teloorgang van het platteland wordt de stad steeds meer een natuurreservaat.’

Lees het volledige artikel op Trouw »

Bron:
Trouw

 

Gezonde Stad belicht groene initiatieven in Amsterdam

De  nieuwe organisatie De Gezonde Stad zet groene initiatieven in Amsterdam in de spotlights. Met als doel het verwezenlijken van een klimaatneutrale hoofdstad met gezonde lucht en met meer en mooiere groene buitenruimte.

De Gezonde Stad werkt samen met Amsterdamse media en bedrijven. Een duurzame bijlage in het Parool, een tv-programma op AT5 en buitenreclame belichten de groene initiatieven in de stad. Daarin komen bijvoorbeeld de praktijkcases van Intratuin, Amsterdam Energie en MacBike aan bod. Per organisatie levert De Gezonde Stad een duurzaamheidadvies op maat.

Samen met Amsterdammer
Wie weet er beter hoe we Amsterdam groen en gezond kunnen maken dan de Amsterdammer zelf? Via een online crowdsourcing platform op www.degezondestad.org vertaalt De Gezonde Stad wensen uit de stad naar nieuwe groene initiatieven. Die groene initiatieven, zoals lucht- of waterpunten, zijn ook via een app en op de website te raadplegen.

 

 

 

Amsterdam wordt European City of Trees

Amsterdam is voor het jaar 2012 door de European Arboricultural Councel (EAC), de Europese koepelorganisatie van boomspecialisten uit 21 landen, benoemd tot European City of Trees.

Deze Award wordt toegekend aan een stad die toonaangevende activiteiten ontplooit in het beleid, beheer en burgerparticipatie van bomen in een stedelijke omgeving.

De afgelopen jaren is de Award uitgereikte aan Turku (Finland 2011), Praag (Tsjechië 2010 ), Malmö (Noorwegen 2009), Torino (Italië 2008) en Valencia (Spanje 2007).

Start Springsnow
Deze aankondiging werd gedaan bij de start van Springsnow, het iepenfestival waarmee Amsterdam vanaf dit jaar de magie van de lentesneeuw viert. Egbert Roozen, directeur van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) sprak namens de EAC tot Boudewijn Oranje, lid van het db van stadsdeel Amsterdam-Centrum:

Benoeming
 “Amsterdam krijgt deze benoeming op basis van de van oudsher én huidige systematische aanplant van bomen. Zo zijn de iepen langs de grachten onlosmakelijk verbonden met de status van UNESCO werelderfgoed. En staan nergens ter wereld zoveel (75.000) iepen bij elkaar in een stedelijke omgeving. De stad heeft als eerbetoon in 2011 zelfs een iepen-arboretum geopend, dat mondiaal gezien een zeer unieke collectie bevat, waardoor boomliefhebbers uit binnen- en buitenland  speciaal hiervoor naar Amsterdam komen.”

Fototentoonstelling De Groene Stad
Boudewijn Oranje gaf aan blij te zijn met deze benoeming: “Amsterdam koestert haar bomen! We weten dat die van enorm belangrijke waarde zijn voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Vanuit die gedachte is ook het nieuwe bomenbeleidsplan opgesteld. En de schoonheid en waarde van bomen in onze stad worden prachtig verbeeld in de fototentoonstelling De Groene Stad die nu bij de Stopera staat.”

De prijs wordt vrijdag 11 mei 2012 uitgereikt tijdens de Nationale Klimkampioenschappen voor Boomverzorgers in Amsterdam-Noord.

 

Groene Stad tentoonstelling in hartje van Amsterdam geopend

Afgelopen zaterdag werd de campagne ‘Catch the springsnow’ geopend in Amsterdam. Vanaf 21 april – 21 mei 2012 viert Amsterdam de magie van de lentesneeuw, gecreëerd door de 75.000 iepen in de stad. Bij de Stopera staat een Groene Stad fototentoonstelling opgesteld.

De foto’s van 2 bij 2 meter tonen de schoonheid en de waarde van bomen in de stad in het algemeen én die van de iep en de lentesneeuw in Amsterdam in het bijzonder. Campagne De Groene Stad van Plant Publicity Holland die de fototentoonstelling mede mogelijk maakt, wil Amsterdam als groene hoofdstad ondersteunen. PPH-directeur Jan Habets sprak de aanwezigen zaterdagochtend toe: “Groen heeft belangrijke maatschappelijke en economische waarde: groen is goed voor de gezondheid, voor de luchtkwaliteit, en voor de aantrekkelijkheid van de stad bij bedrijven, toeristen en inwoners. Die boodschap willen we graag overbrengen.’’

Nergens zoveel iepen
De iep is al eeuwenlang dé boom van Amsterdam. Nergens ter wereld staan er zoveel bij elkaar. Meer dan 75.000 iepen brengen ’t groen op de grachten, de natuur in de stad én elk jaar het feest van die dwarrelende, wervelende iepenzaadjes. Met Springsnow viert Amsterdam dit prachtige natuurverschijnsel. Als een ode aan de lente, ’t leven en de iep.

Meer info hierover en over alle speciale activiteiten in het kader van Springsnow staat op www.springsnow.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur Jan Habets van PPH geeft een korte toelichting op het concept De Groene Stad