Iepe­n­ar­bo­re­tum op de Noor­de­lij­ke IJ-oever Amster­dam geo­pend

Op don­der­dag 30 juni open­den Freek Ossel, wet­hou­der Groen en Open­ba­re Ruim­te, stads­deel­voor­zit­ter Rob Post en por­te­feuil­le­hou­der Kees Diepe­veen van stads­deel Noord het iepe­n­ar­bo­re­tum in het park Over­hoeks op de noor­de­lij­ke IJ-oever.

Op deze prach­ti­ge loca­tie naast het nieu­we EYE film­in­sti­tuut zijn alle 32 iepen­soor­ten die in Amster­dam voor­ko­men ver­za­meld. Een ode aan de iep, de meest gelief­de straat­boom van Amster­dam. Een test­ca­se ook, want de iep is van alle boom­soor­ten het best bestand tegen de wind die op deze plek vaak waait.

De in totaal 70 bomen geven de noor­de­lij­ke IJ-oever een groe­ne aan­blik. Voor wan­de­laars en fiet­sers is het Iepe­n­ar­bo­re­tum een groe­ne bou­le­vard waar je kunt genie­ten van het uit­zicht over het water op de stad. 
 

 

Groe­ne ont­moe­tings­plek
Het park Over­hoeks is een groe­ne ont­moe­tings­plek op loop­af­stand van de GVB-pont. Hoge en snel groei­en­de bomen mar­ke­ren het park van­af het water. De iep blijkt voor dit doel en deze loca­tie de meest geschik­te boom. De keu­ze voor de iep is aan­ge­gre­pen om het hele beschik­ba­re sor­ti­ment aan iepen bij elkaar te zet­ten. Alle Amster­dam­mers kun­nen zo ken­nis maken met de gro­te diver­si­teit en schoon­heid van de iep. Het iepe­n­ar­bo­re­tum is voor­al ook een eer­be­toon aan de iep.

Edu­ca­tie­ve doel­ein­den
Het arbo­re­tum is ook bedoeld voor edu­ca­tie­ve doel­ein­den. Zo zul­len leer­lin­gen uit het groe­ne vak­on­der­wijs, zoals de agra­ri­sche oplei­din­gen in Amster­dam, ken­nis kun­nen maken met de iep als belang­rijk­ste stads­boom. Maar ook van­uit het bui­ten­land is al veel belang­stel­ling getoond voor het Iepe­n­ar­bo­re­tum. Dit heeft voor­al te maken dat som­mi­ge voor­ou­ders van de iepen die hier staan uit Azie (Chi­na) of Ame­ri­ka komen.

Van­da­lis­me­be­sten­dig
Om de Amster­dam­mers, het onder­wijs en lief­heb­bers ken­nis te maken met de ver­schil­len­de iepen­soor­ten zijn bij alle 32 iepen van­da­lis­me­be­sten­di­ge rin­gen met de iepen­na­men geplaatst.

Bron:
Gemeen­te Amster­dam Stads­deel Noord

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.