Cen­trum Amster­dam als groen­ste stads­deel ver­ko­zen en Noord als dier­vrien­de­lijk­ste

In Amster­dam wer­den onlangs de awards voor het dier­vrien­de­lijk­ste en het groen­ste stads­deel uit­ge­reikt. Stads­deel Noord mag zich het dier­vrien­de­lijk­ste stads­deel van 2011 noe­men. Stads­deel Cen­trum is het groenst.

Stads­deel­voor­zit­er en por­te­feuil­le­hou­der Jeani­ne van Pinx­te­ren nam de award voor het groen­ste stads­deel in ont­vangst op het groe­ne dak van de Sto­pe­ra. Jury­voor­zit­ter Daniël Höwekamp (bouw­bi­o­loog) licht­te de keu­ze van de jury voor stads­deel Cen­trum toe.

Cen­tra­le aan­pak groe­ne daken
De jury was zeer te spre­ken over de pri­o­ri­teit die voet­gan­gers en fiet­sers krij­gen in het stads­deel en de pilot met het geschei­den inza­me­len van plas­tic afval en de sub­si­die voor groe­ne daken. De jury merk­te hier­bij wel op dat er in de stad nog veel moet gebeu­ren op het gebied van groen en duur­zaam­heid. Een cen­traal gestuurd beleid kan zor­gen voor meer daad­kracht en min­der ver­snip­pe­ring. De jury pleit­te voor het inzet­ten op woning­re­no­va­tie en een cen­tra­le aan­pak van groe­ne daken. Duur­za­me oplos­sin­gen moe­ten in de hele keten wor­den gezocht en aan­ge­pakt.

Eco­lo­gi­sche struc­tu­ren
In een groen stuk­je in Amster­dam Noord kreeg Wil­lem Paquay — lid dage­lijks bestuur stads­deel Noord — de award voor het dier­vrien­de­lijk­ste stads­deel. De jury­voor­zit­ter Mar­tin Mel­chers (voor­ma­lig stad­s­eco­loog) loof­de de inzet van het stads­deel Noord voor het oplos­sen van knel­pun­ten in de eco­lo­gi­sche struc­tu­ren, het voe­ren van een suc­ces­vol beleid ten aan­zien van de ijs­vo­gel en de grut­to. Aan­be­ve­lin­gen deed de jury voor­al op het gebied van voor­lich­ting van­uit het stads­deel. Zo kan op de web­si­te een apar­te sub­pa­gi­na komen voor die­ren en natuur, waar­bij hon­den­be­leid en infor­ma­tie over in het wild leven­de die­ren samen kun­nen wor­den gebracht.

Jury samen­stel­ling
De jury die de stads­de­len op dier­vrien­de­lijk­heid beoor­deel­de bestond uit Mar­tin Mel­chers (voor­ma­lig stad­s­eco­loog), Han­na Hirsch (Vogel­be­scher­ming), Eva van Joost (Die­ren­be­scher­ming Amster­dam) en René Ver­hoogt (Die­ren­am­bu­lan­ce Amster­dam). Daniël Höwekamp (architect/bouwbioloog), Joy­ce van Heij­nin­gen (Stoe­re Vrou­wen) en Phi­lip van Traa (Green Olive/De Groen­ten uit Amster­dam) beoor­deel­den hoe groen de stads­de­len zijn. Bei­de jury’s kwa­men una­niem tot een oor­deel, maar had­den ook een lijst aan­be­ve­lin­gen voor de win­nen­de en de ove­ri­ge stads­de­len.

Ini­ti­a­tief­ne­mer
Het is dit jaar voor het eerst dat de Par­tij voor de Die­ren de ver­kie­zing orga­ni­seert. Frac­tie­voor­zit­ter Johnas van Lam­me­ren: “Door het orga­ni­se­ren van deze ver­kie­zing zet­ten we twee stads­de­len in het zon­ne­tje en moe­di­gen we tege­lij­ker­tijd alle stads­de­len aan om hun beleid dier­vrien­de­lij­ker en groe­ner te maken, want vol­gend jaar komt er weer een ver­kie­zing met nieu­we kan­sen.”

Bron:
Gemeen­te Amster­dam