Nieu­we kan­sen voor recre­a­tie tus­sen Amster­dam en Haar­lem

De pro­vin­cie en gemeen­ten Amster­dam, Haar­lem­mer­lie­de en Spaarn­wou­de, Haar­lem­mer­meer, Haar­lem en Vel­sen wil­len het groen- en recre­a­tie­ge­bied tus­sen Amster­dam en Haar­lem open hou­den en ver­der ont­wik­ke­len met nog meer moge­lijk­he­den voor ont­span­ning en recre­a­tie.

Ze heb­ben hier­over een con­cept­vi­sie opge­steld die de col­le­ges heb­ben vrij­ge­ge­ven voor con­sul­ta­tie.

Toe­ne­men­de behoef­te aan recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen
Het gaat om onder meer recre­a­tie­ge­bied Spaarn­wou­de en de Bret­ten­zo­ne. In de con­cept­vi­sie is beschre­ven hoe de over­he­den samen met het recre­a­tie­schap weer­stand wil­len bie­den aan de ste­de­lij­ke druk op dit gebied. Ook wordt aan­ge­ge­ven wel­ke moge­lijk­he­den er zijn om te vol­doen aan de toe­ne­men­de behoef­te aan recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen. Ze den­ken daar­bij aan een ver­be­terd rou­te­net­werk en recre­a­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen die aan­slui­ten bij het karak­ter van de deel­ge­bie­den. Zo zou aan de zuid­oe­ver van het Noord­zee­ka­naal meer ruim­te benut kun­nen wor­den voor voor­zie­nin­gen en eve­ne­men­ten, maar in de Spaarn­dam­mer­pol­der zou­den de acti­vi­tei­ten zich moe­ten beper­ken tot bij­voor­beeld een ijs­je eten bij de boer.

Groen toe­gan­ke­lij­ker maken
Ande­re idee­ën zijn bete­re voor­zie­nin­gen voor vlieg­tuig­spot­ters bij Schip­hol en een aan­trek­ke­lij­ke rou­te door de Waar­der­pol­der in Haar­lem waar­door het groen langs de Mooie Nel beter bereik­baar wordt. Ook kan het toe­kom­sti­ge sta­ti­on Half­weg-Zwa­nen­burg fun­ge­ren als recre­a­tie­knoop­punt mid­den in het gebied. Door bij­voor­beeld een infor­ma­tie­voor­zie­ning over fiets- en wan­del­rou­tes en fiets­ver­huur te rea­li­se­ren wordt het groen veel toe­gan­ke­lij­ker.

Groen beter behou­den en ont­wik­ke­len
De finan­cie­ring van groen staat onder druk. Tege­lij­ker­tijd neemt de behoef­te aan meer recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den in dit gebied toe. Ook is het belang­rijk om het open land­schap tus­sen stad en plat­te­land te bescher­men tegen de ste­de­lij­ke druk. Deze pro­vin­ci­a­le en gemeen­te­lij­ke bescher­ming wordt nog belang­rij­ker nu het ernaar uit­ziet dat het Rijk dit gebied niet lan­ger beschermt. Daar­om heb­ben de over­he­den in 2011 afge­spro­ken om hier samen de schou­ders onder te zet­ten. Gede­pu­teer­de Bond: “Zo kun­nen we het groen rond­om de ste­den behou­den en ont­wik­ke­len. Dat is belang­rijk voor onze inwo­ners, maar ook voor een aan­trek­ke­lijk ves­ti­gings­kli­maat voor bedrij­ven”.

Betrek­ken belang­heb­ben­den
De con­cept­vi­sie wordt behan­deld in de pro­vin­ci­a­le Sta­ten­com­mis­sie en in de raads­com­mis­sies van de mees­te gemeen­ten. De vol­gen­de stap is het voor­leg­gen aan belan­gen­or­ga­ni­sa­ties, bewo­ners en onder­ne­mers. Hun inbreng is belang­rijk en wordt ver­werkt in de defi­ni­tie­ve ver­sie en gebruikt voor de uit­voe­rings­stra­te­gie die hier­na wordt opge­steld. Hier­in geven de over­he­den aan hoe de doe­len gere­a­li­seerd kun­nen wor­den. Een actie­ve rol van bedrij­ven zal hier­bij onont­beer­lijk zijn. Het wordt waar­schijn­lijk een gefa­seer­de aan­pak in ver­band met de krap­pe eco­no­mi­sche tij­den. De defi­ni­tie­ve visie is naar ver­wach­ting voor­jaar 2013 gereed en zal in gro­te lij­nen dui­de­lijk maken wat er in het gebied ruim­te­lijk wel en niet moge­lijk is.

De con­cept­vi­sie Groen­ge­bied Amster­dam-Haar­lem »

Pro­vin­cie zet groen op de kaart
De pro­vin­cie zorgt samen met haar part­ners voor groen op de kaart in het sterk ver­ste­de­lijk­te noor­den van de Rand­stad. De pro­vin­cie legt na zorg­vul­di­ge belan­gen­af­we­ging vast waar we samen met ande­ren groen om de hoek aan­leg­gen of behou­den. Zodat inwo­ners snel in het groen kun­nen zijn. Dat draagt bij aan een aan­trek­ke­lijk leef- en ves­ti­gings­kli­maat van de pro­vin­cie.

Bron:
Pro­vin­cie Noord-Hol­land