Nieuwe kansen voor recreatie tussen Amsterdam en Haarlem

De provincie en gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haarlem en Velsen willen het groen- en recreatiegebied tussen Amsterdam en Haarlem open houden en verder ontwikkelen met nog meer mogelijkheden voor ontspanning en recreatie.

Ze hebben hierover een conceptvisie opgesteld die de colleges hebben vrijgegeven voor consultatie.

Toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen
Het gaat om onder meer recreatiegebied Spaarnwoude en de Brettenzone. In de conceptvisie is beschreven hoe de overheden samen met het recreatieschap weerstand willen bieden aan de stedelijke druk op dit gebied. Ook wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om te voldoen aan de toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen. Ze denken daarbij aan een verbeterd routenetwerk en recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij het karakter van de deelgebieden. Zo zou aan de zuidoever van het Noordzeekanaal meer ruimte benut kunnen worden voor voorzieningen en evenementen, maar in de Spaarndammerpolder zouden de activiteiten zich moeten beperken tot bijvoorbeeld een ijsje eten bij de boer.

Groen toegankelijker maken
Andere ideeën zijn betere voorzieningen voor vliegtuigspotters bij Schiphol en een aantrekkelijke route door de Waarderpolder in Haarlem waardoor het groen langs de Mooie Nel beter bereikbaar wordt. Ook kan het toekomstige station Halfweg-Zwanenburg fungeren als recreatieknooppunt midden in het gebied. Door bijvoorbeeld een informatievoorziening over fiets- en wandelroutes en fietsverhuur te realiseren wordt het groen veel toegankelijker.

Groen beter behouden en ontwikkelen
De financiering van groen staat onder druk. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan meer recreatiemogelijkheden in dit gebied toe. Ook is het belangrijk om het open landschap tussen stad en platteland te beschermen tegen de stedelijke druk. Deze provinciale en gemeentelijke bescherming wordt nog belangrijker nu het ernaar uitziet dat het Rijk dit gebied niet langer beschermt. Daarom hebben de overheden in 2011 afgesproken om hier samen de schouders onder te zetten. Gedeputeerde Bond: “Zo kunnen we het groen rondom de steden behouden en ontwikkelen. Dat is belangrijk voor onze inwoners, maar ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven”.

Betrekken belanghebbenden
De conceptvisie wordt behandeld in de provinciale Statencommissie en in de raadscommissies van de meeste gemeenten. De volgende stap is het voorleggen aan belangenorganisaties, bewoners en ondernemers. Hun inbreng is belangrijk en wordt verwerkt in de definitieve versie en gebruikt voor de uitvoeringsstrategie die hierna wordt opgesteld. Hierin geven de overheden aan hoe de doelen gerealiseerd kunnen worden. Een actieve rol van bedrijven zal hierbij onontbeerlijk zijn. Het wordt waarschijnlijk een gefaseerde aanpak in verband met de krappe economische tijden. De definitieve visie is naar verwachting voorjaar 2013 gereed en zal in grote lijnen duidelijk maken wat er in het gebied ruimtelijk wel en niet mogelijk is.

De conceptvisie Groengebied Amsterdam-Haarlem »

Provincie zet groen op de kaart
De provincie zorgt samen met haar partners voor groen op de kaart in het sterk verstedelijkte noorden van de Randstad. De provincie legt na zorgvuldige belangenafweging vast waar we samen met anderen groen om de hoek aanleggen of behouden. Zodat inwoners snel in het groen kunnen zijn. Dat draagt bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat van de provincie.

Bron:
Provincie Noord-Holland