Ambi­tie Amster­dam Flo­ri­a­de 2022 is ver­bin­den van pro­duc­tie en con­sump­tie

Amster­dam heeft meer­vou­di­ge ambi­ties met haar inzen­ding voor de Flo­ri­a­de 2022. Kern van het Amster­dam­se bid is open­heid: een open Flo­ri­a­de die inte­graal deel uit­maakt van de stad, en een open Flo­ri­a­de die samen met de stad, de regio en de tuin­bouw­sec­tor zal wor­den vorm­ge­ge­ven.

Met haar inzen­ding beoogt Amster­dam een wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling te orga­ni­se­ren die blij­vend meer­waar­de zal geven aan zowel de Neder­land­se tuin­bouw­sec­tor als de stad.

Tuin­bouw terug­bren­gen naar de stad
Amster­dam wil tuin­bouw terug­bren­gen naar de stad en zo voed­sel­pro­duc­tie en de ste­de­ling weer nader tot elkaar bren­gen. Met de Flo­ri­a­de kan de hoofd­stad een voor­trek­kers­rol spe­len in het wereld­wij­de voed­sel­vraag­stuk, en een posi­tie­ve impuls  geven aan de rela­tie tus­sen stad en land. Amster­dam brengt met de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling de tuin­bouw ook op het net­vlies van gro­te groe­pen jon­ge­ren die stu­de­ren in de stad.

Down­load Pla­nAm­ster­dam Flo­ri­a­de 2022 »

Bron:
Gemeen­te Amster­dam