Gezon­de Stad belicht groe­ne ini­ti­a­tie­ven in Amster­dam

De  nieu­we orga­ni­sa­tie De Gezon­de Stad zet groe­ne ini­ti­a­tie­ven in Amster­dam in de spot­lights. Met als doel het ver­we­zen­lij­ken van een kli­maat­neu­tra­le hoofd­stad met gezon­de lucht en met meer en mooi­e­re groe­ne bui­ten­ruim­te.

De Gezon­de Stad werkt samen met Amster­dam­se media en bedrij­ven. Een duur­za­me bij­la­ge in het Parool, een tv-pro­gram­ma op AT5 en bui­ten­re­cla­me belich­ten de groe­ne ini­ti­a­tie­ven in de stad. Daar­in komen bij­voor­beeld de prak­tijk­ca­ses van Intra­tuin, Amster­dam Ener­gie en Mac­Bi­ke aan bod. Per orga­ni­sa­tie levert De Gezon­de Stad een duur­zaam­hei­dad­vies op maat.

Samen met Amster­dam­mer
Wie weet er beter hoe we Amster­dam groen en gezond kun­nen maken dan de Amster­dam­mer zelf? Via een onli­ne crowds­our­cing plat­form op www.degezondestad.org ver­taalt De Gezon­de Stad wen­sen uit de stad naar nieu­we groe­ne ini­ti­a­tie­ven. Die groe­ne ini­ti­a­tie­ven, zoals lucht- of water­pun­ten, zijn ook via een app en op de web­si­te te raad­ple­gen.