Amster­dam zet monu­men­ta­le bomen en ander waar­de­vol groen op de kaart

Amster­dam plant al meer dan 400 jaar bomen. Door storm, boom­ziek­ten en de dyna­miek van de stad zijn de oud­ste bomen in de stad ‘slechts’ zo’n 250 jaar oud. De gemeen­te Amster­dam heeft haar bescherm­waar­di­ge bomen en groe­ne rijks- en gemeen­te­lijk monu­men­ten over­zich­te­lijk in kaart gebracht. De kaart ‘monu­men­ta­le bomen en ander waar­de­vol groen’ is […]

De Alma­t­uin op de Zuid-As: een groe­ne oase in de stad

Op dins­dag 16 sep­tem­ber orga­ni­seer­den de Vrien­den van de Alma­t­uin een sym­po­si­um over ‘Het belang van groe­ne oasen voor de gezon­de stad’. De Alma­t­uin is met recht een groe­ne oase in de stad te noe­men. De tuin ligt mid­den op de Amster­dam­se Zuid-as, ver­scho­len tus­sen de hoge bank­kan­to­ren en de facul­teits­ge­bou­wen van de VU. Je […]

Amster­dam, stad van grach­ten en bomen

In de mees­te wereld­ste­den is groen, zijn bomen, niet direct de meest opval­len­de ele­men­ten. Een park heeft een wereld­stad meest­al wel, zoals Hyde Park in Lon­den, of het roem­ruch­te Von­del­park in Amster­dam. Maar het Amster­dam­se stads­cen­trum wordt voor­al geken­merkt door de met dui­zen­den iepen beplan­te grach­ten­gor­del, bewon­derd door elke bezoe­ker. Niet voor niets was de […]

Recre­a­tief mede­ge­bruik bij Tui­nen van West

Steeds vaker zien we de ten­dens dat omrin­gen­de natuur­ge­bie­den bij de stad getrok­ken wor­den. Zodoen­de ont­staat er een ver­bin­ding tus­sen ‘stad­se’ natuur en ‘ech­te’ natuur. Een ver­bin­ding, waar die­ren, maar ook plan­ten dank­baar gebruik van maken. Een goed voor­beeld van zo’n bui­ten­ge­bied dat ver­bon­den wordt met de stad, zijn de Amster­dam­se Tui­nen van West. Groe­ne […]

Amster­dam werkt aan smo­galarm

Amster­dam gaat deze zomer onder­zoek doen naar de invoe­ring van een lokaal smo­galarm, naar aan­lei­ding van een voor­stel van de Par­tij voor de Die­ren. Vol­gens deze par­tij infor­meert Neder­land zijn inwo­ners nau­we­lijks actief over lucht­ver­vui­ling, ter­wijl de gezond­heid van risi­co­groe­pen zoals long­pa­ti­ën­ten extra te lij­den heeft onder de aan­we­zig­heid van bij­voor­beeld fijn­stof en stik­stof­oxi­den. Juist bij […]

Ver­groend plein aan­winst voor Ten Kate­buurt

Het Ten Kate­plein, gele­gen in Amster­dam West nabij de beken­de Ten Kate­markt — voor­heen een ste­ni­ge bedoe­ning en voor­al gebruikt als voet­bal han­gout voor de plaat­se­lij­ke jeugd- heeft een ware meta­mor­fo­se onder­gaan. De ste­nen zijn ver­dwe­nen en in plaats daar­van is een oase van groen ont­staan. Ver­spreid over het nieuw inge­rich­te plein staan vijf­tig boom- […]

Amster­dam, een nieu­we groe­ne wil­der­nis

Wil­der­nis in Amster­dam? De mees­te niet-Amster­­dam­­mers asso­ci­ë­ren onze hoofd­stad eer­der met een ‘asfalt jun­gle’ dan met vrije natuur. Maar toch is er voor de natuur­lief­heb­ber in Amster­dam heel wat te genie­ten. We heb­ben het dan over geplan­de vrije natuur, dat wel. Maar als er in Neder­land één stad is waar stads­be­stuur en amb­te­na­ren op het […]

Natuur­tuin ‘de Sla­t­ui­nen’ ver­bor­gen para­dijs­je in Amster­dam

Een “ver­bor­gen para­dijs­je” wordt het wel genoemd: Natuur­tuin de Sla­t­ui­nen. Naast de gro­te bon­te specht, esdoorns en riet­or­chis vin­den mid­den in het hec­ti­sche Stads­deel West nog tal­lo­ze ande­re soor­ten bloemen,planten, vogels en klei­ne zoog­die­ren hier een rus­ti­ge plek: een bij­zon­de­re plek, die ook op een bij­zon­de­re manier wordt beheerd. Zo wordt er bij­voor­beeld afge­zien van […]

Groen­Links Amster­dam West wil extra post­ze­gel­park voor bewo­ners

Dins­dag 18 decem­ber besluit de deel­raad van Amster­dam West over de toe­komst van de open­ba­re ruim­te in de Bel­la­­my- en Bor­ger­buurt. Groen­Links Amster­dam West is blij dat er meer open­ba­re ruim­te wordt gecreëerd. Woord­voer­der Yvet­te Hof­man van open­ba­re ruim­te: “Door het ver­plaat­sen van par­keer­plaat­sen naar de nieu­we gara­ges onder het Bel­la­my­plein ont­staat er meer ruim­te […]

Amster­dam Zuid­oost plant 1000 bomen

Op woens­dag­och­tend 12 decem­ber wor­den de eer­ste van 1000 nieu­we bomen in Amster­dam Zuid­oos geplant. Het gaat om een groep­je ker­sen­bo­men in het Bijl­mer­park. Het totaal aan­tal bomen dat in 2012 nog wordt geplant, 250 stuks, is óf eet­baar (vrucht- en noten­bo­men) óf trekt bij­en aan. Stads­deel Zuid­oost plant nog deze bestuurs­pe­ri­o­de — tot en […]