Nomi­na­ties Groe­ne Speld van gemeen­te Amster­dam bekend

Op dins­dag 11 decem­ber reikt Dirk de Jager namens de gemeen­te Amster­dam de Groe­ne Speld uit aan een per­soon of instan­tie die op uit­mun­ten­de wij­ze bij­draagt aan duur­zaam bou­wen in Amster­dam.
Daar­naast reikt wet­hou­der Van Poel­geest de Zui­der­kerk­prijs uit voor het bes­te woning­bouw­pro­ject van het afge­lo­pen jaar. Wet­hou­der Caro­lien Gehrels reikt de Geurt Brink­g­re­ve Bokaal uit voor het bes­te reno­va­tie- of her­ont­wik­ke­lings­pro­ject.
Nomi­na­ties Groe­ne Speld
— Co-Green voor het pro­ject Stads­tuin Over­toom op ini­ti­a­tief van Eigen Haard, ERA-Con­tour, Oran­je en KOW archi­tec­ten
— Chris­ti­aan Bres­ter voor zijn per­soon­lij­ke inzet voor duur­zaam­heid, waar­on­der Sun­Roots en ‘Her­man de zon­ne­stroom­ver­de­ler’
— Het Kla­ver­blad voor het team bestaan­de uit Stich­ting Bij­zon­der­wijs Amster­dam, Jan­sen de Jong Bouw en Pro­ject­ont­wik­ke­ling, BBHD Archi­tec­ten, Van Pan­huis instal­la­tie­tech­niek, Bureau Landstra en stads­deel Zuid­oost
— Paul de Rui­ter voor zijn oeu­vre als pio­nier duur­zaam bou­wen.
Jury
Jury van de Groe­ne Speld bestaat uit: Pie­ter Hameet­man (voor­zit­ter), Mar­jan Min­nesma en Pau­li­ne Wes­ten­dorp.
Kli­maat­neu­traal
Voor de gemeen­te Amster­dam is duur­zaam­heid een lei­dend prin­ci­pe bij de plan­vor­ming, zowel in de bestaan­de bouw als in de nieuw­bouw. Zo heeft de gemeen­te­raad una­niem de ambi­tie vast­ge­steld om van­af 2015 alle nieuw­bouw kli­maat­neu­traal te maken.
Ont­wik­ke­ling sti­mu­le­ren
In steeds meer pro­jec­ten staat duur­zaam­heid hoog op de agen­da en in toe­ne­men­de mate pak­ken opdracht­ge­vers, advi­seurs, onder­zoe­kers en archi­tec­ten de uit­da­ging op. Om deze ont­wik­ke­ling te sti­mu­le­ren wordt dit jaar voor de der­de keer uit­ge­reikt: De Groe­ne Speld. Deze prijs is bestemd voor een per­soon of instan­tie die aan­toon­baar uit­mun­tend bezig is met duur­zaam­heid in de bestaan­de bouw en/of nieuw­bouw in Amster­dam. Het kan hier­bij gaan om een bouw­pro­ject, maar ook om een onder­zoek of een bij­zon­der ini­ti­a­tief.
Bron:
Gemeen­te Amster­dam