1 mil­joen euro voor het Amster­dam­se Bos

De Amstel­veen­se gemeen­te­raad heeft bij het vast­stel­len van de begro­ting 2012 inge­stemd met het voor­stel van het col­le­ge van B&W een bedrag van 1 mil­joen bij te dra­gen aan het Amster­dam­se Bos.

In 2011 zijn Amster­dam en Amstel­veen met elkaar in gesprek gegaan over samen­wer­king bij het onder­houd van het Amster­dam­se Bos. Het bos wordt door veel Amstel­ve­ners en ande­re omwo­nen­den gebruikt. De gemeen­te Amster­dam voor­ziet sinds de aan­leg in 1933 in de beheer- en inves­te­rings­kos­ten voor het Bos. Uit­komst van de gesprek­ken is dat de gemeen­te Amstel­veen een­ma­lig 1 mil­joen euro bij­draagt aan het ver­be­te­ren van de infra­struc­tuur in het Amster­dam­se Bos. Van haar kant stemt Amster­dam in de stads­re­gio in met de wens van Amstel­veen om in het kader van soci­a­le woning­toe­wij­zing haar vrije beleids­ruim­te te ver­ho­gen van 30% naar 50%, zodat zij meer soci­a­le huur­wo­nin­gen aan eigen bewo­ners kan aan­bie­den.

Meer groen
De beheer­or­ga­ni­sa­tie van het Amster­dam­se Bos heeft inmid­dels een beste­dings­plan voor de 1 mil­joen euro opge­steld. Het bedrag wordt besteed aan struc­tu­re­le ver­be­te­rin­gen zoals het opknap­pen van de fiets- en wan­del­pa­den in het zui­de­lijk bos­deel, een half­ver­har­ding bij par­keer­ter­rein P1 bij het sport­com­plex, een inva­li­den­toe­gang voor het Bos­the­a­ter, meer groen in de direc­te omge­ving van het bezoe­kers­cen­trum en de aan­leg van een avon­tuur­lij­ke speel­plaats. Daar­naast voor­ziet het plan in de aan­pak van een aan­tal knel­pun­ten, zoals water­over­last op het par­keer­ter­rein aan de Nieu­we Kalf­je­s­laan en dras­si­ge plek­ken in de gro­te speel­wei­de.

Pro­fijt
Wet­hou­der Groen en Recre­a­tie John Levie (BBA): “Het col­le­ge vindt de Amster­dam­se beste­din­gen goed geko­zen. Met de Amstel­veen­se bij­dra­ge ver­be­tert de bereik­baar­heid en toe­gan­ke­lijk­heid van het Bos voor sport en recre­a­tie. Daar heb­ben Amstel­ve­ners en Amster­dam­mers pro­fijt van.”

Amstel­veen en Amster­dam heb­ben de inten­tie uit­ge­spro­ken om met elkaar in gesprek te blij­ven over ver­der­gaan­de samen­wer­king over het Amster­dam­se Bos.

Bron:
Gemeen­te Amstel­veel